Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2011 αποφάσισε σήμερα, 12 Ιουνίου 2012, η Τακτική Γενική Συνέλευση της Alpha Αστικά Ακίνητα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση. Παράλληλα, ενέκρινε και την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
Αναλυτικότερα, λόγω λήξεως της θητείας του, εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο: 

 

α) Από τα εκτελεστικά μέλη κ.κ. Θεμιστοκλή Κορκόντζελο , Αντώνιο Λεούση και την κα Μαριάννα Αντωνίου 

 

β) Από τα μη εκτελεστικά μέλη κ.κ. Κωνσταντίνο Δορκοφίκη και Αθανάσιο Συρράκο και 

 

γ) Από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη κ.κ. Αριστείδη Δεσποτόπουλο και Γεώργιο Κρέπη. 

 

Τέλος, εγκρίθηκε η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου αποτελούμενη από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Αριστείδη Δεσποτόπουλο, Γεώργιο Κρέπη και Αθανάσιο Συρράκο.