Τη μη διανομή μερίσματος για τη ενέκρινε η τακτική Γ.Σ. της Ιονική Ξενοδοχειακής που πραγματοποιήθηκε στις  12/6, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

 

Επί συνόλου 13.404.440 μετοχών παρίσταντο ή εκπροσωπούντο εμπροθέσμως τέσσερις μέτοχοι με  13.234.955 μετοχές, ήτοι το 98,74%, δηλαδή ποσοστό άνω του 20%. Εψήφισαν τρείς μέτοχοι με  13.234.945 μετοχές. Η Γενική Συνέλευση η οποία είχε απαρτία απεφάνθη εφ’ όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Τα θέματα εγκρίθηκαν ομόφωνα και αποφασίστηκε η άμεση υλοποίησή τους.

 

ΘΕΜΑ 1ο

Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι κατά το νόμο δημοσιευθείσες  Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2011 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του  Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Η Εταιρία λόγω ζημιών δεν θα διανείμει μέρισμα.

 

ΘΕΜΑ 2ο

Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως του έτους 2011.

 

ΘΕΜΑ 3ο

Για τη διαχειριστική χρήση 2012 και σύμφωνα με το άρθρο 37 του Καταστατικού και την ισχύουσα νομοθεσία εξελέγη ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής από την Εταιρία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. και εγκρίθηκε η αμοιβή τους.

          

ΘΕΜΑ 4ο

Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι χορηγηθείσες αμοιβές ορισμένων εκ των  μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη χρήση 01.01.2011-31.12.2011, καθώς και προενεκρίθησαν αμοιβές για τη χρήση 01.01.2012-31.12.2012.

 

ΘΕΜΑ 5ο

Χορηγήθηκε άδεια, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του κ.ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως καθώς και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

 

ΘΕΜΑ 6ο

Ελήφθη απόφαση για ορισμό μελών Ελεγκτικής Επιτροπής κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 37 του Ν.3693/2008.

 

Τα μέλη της ανωτέρω επιτροπής είναι τα ακόλουθα:

 

Α) Γεώργιος Αρβανίτης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, που έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.

Β) Γεώργιος Παμπούκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Γ) Αντώνιος Λεούσης, μη εκτελεστικό μέλος

Ως επικεφαλής δε της Επιτροπής Ελέγχου ορίσθηκε ο κ. Γεώργιος Αρβανίτης.

Η θητεία των μελών αυτών θα είναι μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.