Τις αποφάσεις της Γ.Σ. που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 13/6, ανακοίνωσε η ΕΛΤΡΑΚ.

Αναλυτικά η Γ.Σ. αποφάσισε τα παρακάτω:
 

1. Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2011.

2. Ενέκρινε τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2011.

3. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας για την χρήση 2011.

4. Ενέκρινε την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως 2011, και ειδικότερα ενέκρινε την μη διανομή μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2011 (01.01.2011-31.12.2011).

5. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερόμενες από αυτούς υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της χρήσης 2011 και καθόρισε ανώτατα όρια αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012.

6. Εξέλεξε την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών Grant Thornton για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσεως 2012 και καθόρισε την αμοιβή τους.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν συνολικά 19 μέτοχοι, που είναι κύριοι συνολικά 11.897.104 μετοχών της εταιρείας επί συνόλου 15.146.404 κοινών ονομαστικών μετοχών αυτής, δηλαδή παρέστησαν μέτοχοι που είναι κύριοι του 78,55% του συνόλου των μετοχών της και όλες οι αποφάσεις λήφθηκαν με πλειοψηφία 100%.