Την υπαγωγή των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βρίσκονται στα πρόθυρα χρεοκοπίας, σε ένα είδος «πτωχευτικού δικαίου» συζητούν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ για την οικονομική διακυβέρνηση.

H υπαγωγή σε καθεστώς νομικής προστασίας ενός κράτους-μέλους της ΕΕ που βρίσκεται στα πρόθυρα χρεοκοπίας αποτελεί μία από τις βασικές αλλαγές που ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου και θα τεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


Στο ψήφισμα υπογραμμίζεται ότι θα πρέπει να θεσπιστεί ένας νέος κανόνας, με βάση τον οποίο θα εξουσιοδοτείται η Κομισιόν να θέσει ένα κράτος-μέλος που βρίσκεται στα πρόθυρα χρεοκοπίας σε καθεστώς νομικής προστασίας. Στόχος είναι, να μπορέσει το ενδιαφερόμενο κράτος-μέλος να σταθεροποιήσει την οικονομική του κατάσταση και να είναι σε θέση να εξυπηρετήσει το χρέος του.


Μόλις το κράτος τεθεί υπό τέτοιου είδους προστασία, δεν θα εφαρμόζονται διατάξεις περί «συμψηφισμού» ή «πιστωτικού γεγονότος», οι πιστωτές θα αναγγέλλονται στην Επιτροπή εντός δύο μηνών και τα επιτόκια δανείων θα «παγώνουν».


«Εάν οι κανόνες αυτοί είχαν τεθεί σε εφαρμογή πριν από δύο χρόνια, τα προβλήματα που παρατηρούνται σήμερα σε ορισμένες χώρες θα είχαν αποφευχθεί, καθώς θα είχαν ληφθεί εγκαίρως σαφείς δράσεις», ανέφερε ο εισηγητής της έκθεσης για την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ο γάλλος ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Ζαν-Πολ Γκοζές.


Στο πλαίσιο διαμόρφωσης της οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει και μια άλλη βασική αλλαγή που αφορά την προσθήκη μίας νέας ενότητας στην κοινοτική νομοθεσία για τον συντονισμό της έκδοσης τίτλων δημόσιου χρέους, περιλαμβανομένης και της μερικής συγκέντρωσης χρέους.