Τη μεταβίβαση των μετοχών που κατέχει η τράπεζα στην Emporiki Bank Romania S.A, Emporiki Bank Bulgaria EAD και Emporiki Bank Albania S.A, στον Όμιλο της Credit Agricole S.A., ενέκρινε το Δ.Σ. της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδας, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Η συμφωνία υπόκειται στη σχετική έγκριση των Κεντρικών Τραπεζών. 


Πρόκειται για μία εσωτερική μεταβίβαση, στο πλαίσιο του Ομίλου, η οποία αποτελεί το τελικό βήμα σε μία διαδικασία που δρομολογήθηκε από το 2009 με σκοπό την ενίσχυση των σχέσεων ανάμεσα στην Credit Agricole S.A και τις θυγατρικές του Ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας, σε ευθυγράμμιση με το μοντέλο διεθνούς επιχειρηματικής ανάπτυξης της Credit Agricole. Ως αποτέλεσμα της προοδευτικής ενσωμάτωσής τους στον Όμιλο της Credit Agricole κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών χρόνων, οι θυγατρικές της Εμπορικής Τράπεζας έχουν ήδη προσαρμόσει στα πρότυπα του μητρικού Ομίλου τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης, τη διοικητική τους οργάνωση, τα πληροφοριακά τους συστήματα, καθώς και μία σαφή αναφορά στον Όμιλο Credit Agricole, στην εταιρική τους ταυτότητα.


Επιπλέον, η μεταβίβαση αυτή θα βελτιστοποιήσει την κεφαλαιακή διαχείριση στις συγκεκριμένες θυγατρικές τράπεζες.


Με την εκτενή γνώση της αγοράς και τη διοικητική εμπειρία που διαθέτει στις εν λόγω χώρες, η Εμπορική Τράπεζα θα εξακολουθήσει να παρέχει βάση συμφωνίας υπηρεσίες συνεργασίας, υποστήριξης και συντονισμού στις θυγατρικές, ώστε να εξασφαλίσει την ομαλή ενσωμάτωσή τους στον Όμιλο και την περαιτέρω ανάπτυξη συνεργιών.


Η συμφωνία αυτή θα επιτρέψει επίσης στην Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδας να εξορθολογίσει περαιτέρω την εταιρική της δομή, να ενισχύσει τις στοχευμένες της προσπάθειες και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις τρέχουσες συγκυρίες και προκλήσεις.


Σχετικό Θέμα: WSJ: Σχέδια εγκατάλειψης της Εμπορικής από την CA