Την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012 ορίστηκε η επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΕΥΔΑΠ, για να αποφασίσουν για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Αναλυτικά, τα θέμετα είναι:

 

1. Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα  με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (I.F.R.S) της εταιρικής χρήσης 1.1.2011 έως 31.12.2011, της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της επ’ αυτών  Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρείας.

 

2. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, για την εταιρική χρήση 1.1.2011-31.12.2011.

 

3. Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών χρήσης 2011 στους Μετόχους και καθορισμός των δικαιούχων μερίσματος  και της ημερομηνίας έναρξης πληρωμής τους.

 

4. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών του Προέδρου Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας για το έτος 2011 και απολογιστικά για το χρονικό διάστημα από 1.1.2012 έως 30.6.2012 καθώς και προέγκριση αμοιβών τους για το χρονικό διάστημα από 1.7.2012 έως 31.12.2012.

 

5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών και Γραμματέα Δ.Σ. και Μελών Επιτροπής Ελέγχου, για το έτος 2011 και απολογιστικά για το χρονικό διάστημα από 1.1.2012 έως 30.6.2012 καθώς και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεών τους για το χρονικό διάστημα από 1.7.2012 έως 31.12.2012.

 

6. Επικύρωση εκλογής Μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Μέλους.

 

7. Επικύρωση εκλογής Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Μέλους.

 

8. Επιλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και έγκριση αμοιβής της, για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και την Έκθεση Επισκόπησης των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων διαχειριστικής χρήσης 2012.

 

9. Διάφορες ανακοινώσεις.