Στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (ΤΑΝΕΟ), το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ανακοίνωσε τη σύσταση «Ταμείου Καινοτομίας», ως χωριστή χρηματοδοτική μονάδα.

Τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση υπέγραψαν οι υπουργοί Παιδείας, Φρόσω Κιάου, και Ανάπτυξης, Γιάννης Στουρνάρας, ενώ όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, η σύστασή του γίνεται σε ολοκλήρωση του σχεδιασμού και της διαβούλευσης για το Ταμείο Επιχειρηματικών Κεφαλαίων (venture capital), που είχαν ανακοινωθεί από το υπουργείο Παιδείας τον Ιανουάριο 2012.


Σκοπός του Ταμείου Καινοτομίας είναι η ενίσχυση καινοτόμων, δυναμικών επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής τεχνολογίας, με κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital) μέσω αύξησης του μετοχικού τους κεφαλαίου. Παράλληλα βασική επιδίωξη αποτελεί και η παρακίνηση ιδιωτών επενδυτών να προμηθεύσουν επιχειρηματικά κεφάλαια σε εταιρείες που τα αναζητούν, για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτομίας.


Όπως τονίζεται, η χρηματοδότηση που καταλήγει στις επιχειρήσεις, είναι επιστρεπτέα, γεγονός που εκτιμάται ότι θα επιτρέψει τη συνεχή ανατροφοδότηση των πόρων του Ταμείου, με αποτέλεσμα σταδιακά να καταστεί βιώσιμο εργαλείο πολιτικής.


Μέσω του Ταμείου θα χρηματοδοτηθούν καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης.


Συγκεκριμένα, επιλέξιμες ενέργειες της πράξης είναι η χορήγηση κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ανάγκη προσέλκυσης:

α) προλειτουργικών κεφαλαίων (από 40.000 έως 250.000€ ανά επενδυτικό σχέδιο) ή

β) κεφαλαίων εκκίνησης (από 250.000 έως 1.500.000€ ανά επενδυτικό σχέδιο). Το συνολικό κεφάλαιο του Ταμείου εκτιμάται ότι θα ανέλθει τουλάχιστον σε 30 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 21 εκατ. αντιστοιχούν στη δημόσια δαπάνη και τα υπόλοιπα σε ιδιώτες επενδυτές.

Η δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους. Σύμφωνα πάντα με το ΥΠΑΑΝ, για την υλοποίηση των στόχων της πράξης το κεφάλαιο θα τοποθετηθεί σε ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων, τα οποία θα ιδρυθούν ειδικά για τους σκοπούς του Ταμείου Καινοτομίας μετά από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, και τα οποία θα έχουν τη μορφή του Α.Κ.Ε.Σ. ή αντίστοιχη νομική μορφή παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου που λειτουργεί σύμφωνα με το δίκαιο κράτους-μέλους.

Η πράξη εστιάζεται σε πέντε θεματικούς τομείς προτεραιότητας της νέας οικονομίας, που εμφανίζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και είναι στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη της χώρας, στο πλαίσιο των οποίων οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια:

- Υγεία και Βιοτεχνολογίες
- Τρόφιμα και Αγροτική Ανάπτυξη
- Ενέργεια - Περιβάλλον
- Νανοτεχνολογίες και Προηγμένα Υλικά


Μέσα στους επόμενους δύο μήνες, καταλήγει η ανακοίνωση, το ΤΑΝΕΟ σε συνεργασία με τους ιδιώτες επενδυτές που θα επιλεγούν μετά από δημόσια πρόσκληση, θα απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση μέσω του διαχειριστή των κεφαλαίων σε καινοτομικές επιχειρήσεις.