Σε διόρθωση επί των οικονομικών καταστάσεων του πρώτου τριμήνου προέβη η Σελόντα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Ειδικότερα, στις ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 31/3/2012, σε κονδύλια απαιτήσεων έχουν περιληφθεί συμψηφιστικά κονδύλια υποχρεώσεων, κατά τις απαλοιφές των λογαριασμών στην ενοποίηση, επηρεάζοντας μειωμένα ισόποσα τα σχετικά υπόλοιπα.


Σημειώνεται ότι οι παραπάνω συμψηφισμοί καθώς και η διόρθωση αυτών, αφορούν μόνο την παρουσίαση των σχετικών  λογαριασμών απαιτήσεων και υποχρεώσεων και δεν επηρεάζουν κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων που έχουν αναγνωριστεί είτε στα Αποτελέσματα Χρήσης είτε στα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου.
 

Μετά την διόρθωση των σχετικών κονδυλίων η εταιρεία προέβη στην επαναδιατύπωση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της 31.03.2012  και έγκρισή τους από το Δ.Σ., καθώς και στην ανάρτηση των νέων οικονομικών καταστάσεων στο site του Χ.Α. και της Εταιρείας για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.