Σήμερα θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άϋλη μορφή, ποσού 1 δισ. ευρώ, λήξεως 21 Σεπτεμβρίου 2012.
Σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012 (Τ+3). Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.