Η Γρ. Σαράντης ανακοινώνει ότι η κ. Ελπινίκη Σαράντη στις 29/5/2012 αύξηση το συνολικό ποσοστό άμεσης και έμμεσης συμμετοχής της στην εταιρία στο 5,08% (ή 1.947.895 μετοχές και δικαιώματα ψήφου), από 4,95% που κατείχε έως πρότινος, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.  

Ειδικότερα, η κ. Ελ. Σαράντη κατέχει άμεσα 4,45% (ή 1.708.395 μετοχές και δικαιώματα ψήφου) και έμμεσα μέσω της εταιρίας Tempus Real Estate Holdings Ltd. 0,45% (ή 169.500 μετοχές και δικαιώματα ψήφου) και μέσω της εταιρίας Λενίδι Α.Ε. 0,18% (ή 70.000 μετοχές και δικαιώματα ψήφου). Η μέτοχος Ελπινίκη Σαράντη κατέχει το 99,75% της Tempus Real Estate Holdings Ltd., η οποία κατέχει το 100% των μετοχών της Λενίδι Α.Ε.