Τη μη διανομή μερίσματος για τη διαχειριστική χρήση 2011, λόγω των αρνητικών αποτελεσμάτων της μητρικής εταιρείας, ενέκριναν οι μέτοχοι της Βιοκαρπέτ, κατά την τακτική γενική συνέλευση της 20/6/2012, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Ο αριθμός των μετόχων  στην Γ.Σ. ήταν  12, οι μετοχές που κατείχαν κατά την ημερομηνία καταγραφής ήταν 19.838.153, ήτοι  ποσοστό 82,70% επί  του συνόλου των 23.986.500  μετοχών της εταιρείας.


Όλα τα θέματα εγκρίθηκαν παμψηφεί:

Θέμα 1ον: Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας (Εταιρικών & Ενοποιημένων) με τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών  της 41ης εταιρικής χρήσης από 1/1 έως 31/12/2011.

Η ΓΣ ενέκρινε παμψηφεί τις Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2011 με τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

ΘΕΜΑ 2ον: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2011 (1-1 εως 31-12-2011).

Η ΓΣ αποφάσισε παμψηφεί η διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης 2011 να γίνει όπως αναφέρεται στον Ισολογισμό.

Η ΓΣ αποφάσισε παμψηφεί να μην δοθεί μέρισμα για την διαχειριστική χρήση 2011 λόγω των αρνητικών αποτελεσμάτων  της μητρικής εταιρίας.

ΘΕΜΑ 3ον: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της εταιρίας της χρήσης 2011, σε εταιρική και Ενοποιημένη βάση.

Η ΓΣ παμψηφεί απάλλαξε από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως τα μέλη του ΔΣ και τους Ορκωτούς Ελεγκτές  Λογιστές για την χρήση 2011.

ΘΕΜΑ 4ον: Έγκριση αμοιβών των μελών του ΔΣ για την χρήση 2011.

Η ΓΣ  ενέκρινε παμψηφεί ως αμοιβή των μελών του ΔΣ της εταιρίας το συνολικό καθαρό ποσό των 13.500 €

ΘΕΜΑ 5ον: Έγκριση μισθών μετόχων μελών του ΔΣ για την παροχή εργασίας πέραν των καθηκόντων τους σαν μέλη του ΔΣ, χρήσεως 2011 και προέγκριση των αμοιβών τους από τις παραπάνω σχέσεις για την χρήση 2012.

Η ΓΣ ενέκρινε τις συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας 2012 του κ. Γεωργίου Καντώνια καθώς και τις αμοιβές που έλαβαν για την χρήση 2011 οι κ. Γεώργιος Καντώνιας, Γεώργιος Παπαγεωργίου, Παρασκευή Καντώνια, Γλυκερία Καντώνια, Αικατερίνη Τσιάρα, Ιωάννα Τσιάρα και Αντώνιος Καντώνιας.

ΘΕΜΑ 6ον: Εκλογή ενός τακτικού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 2012 κατά ΔΠΧΠ και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού όπως προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η ΓΣ αποφάσισε παμψηφεί και εξέλεξε την εταιρία GRANT THORNTON (Α.Μ.ΣΟΕΛ 127) για τον έλεγχο της διαχ.χρήσης  2012 για την μητρική εταιρία και τον ΟΜΙΛΟ, τις εξαμηνιαίες Λογιστικές Καταστάσεις της μητρικής και σε ενοποιημένη βάση καθώς επίσης για τον ετήσιο φορολογικό έλεγχο και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού. Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας θα είναι σύμφωνα με την προσφορά της.

ΘΕΜΑ 7ον: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις


Οι αποφάσεις των ανωτέρω θεμάτων θα υλοποιηθούν άμεσα.