Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2011 και την εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου ενέκρινε μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Ελτον στις 20 Ιουνίου 2012, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Αναλυτικά στη ΓΣ ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: 

 

- Εγκρίθηκε να μη διανεμηθεί μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 1/1-31/12/2011. 

 

- Εγκρίθηκε η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ο καθορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από τους Νέστορα Παπαθανασίου, ΄Αλκηστη Παπαθανασίου, Ηλέκτρα Παπαθανασίου, Καίτη Ανδρέου , Μιχαήλ Χατζή και Χρήστο Πουλή. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. 

 

Επιπλέον η Ελτον ανακοίνωσε ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας που εκλέχτηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20ης Ιουνίου 2012, συγκροτήθηκε σε σώμα, ως ακολούθως: 

 

-Νέστωρ Δ. Παπαθανασίου, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος 

-΄Αλκηστη Ν. Παπαθανασίου, Εκτελεστικό Μέλος 

-Καίτη Ι. Ανδρέου, Εκτελεστικό Μέλος

-Ηλέκτρα Ν. Παπαθανασίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος 

-Μιχαήλ Γ.Χατζής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

-Χρήστος Κ. Πουλής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

 

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει την 19/6/2015.