Από την Τετάρτη 27 Ιουνίου οι μετοχές της εταιρείας ΓΕΚΕ θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία 0,30 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 1,46 ευρώ ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων της 29/06/2012 για την εν λόγω εισηγμένη εταιρεία. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 04/07/2012. Η καταβολή των μετρητών για το ποσό της επιστροφής του κεφαλαίου θα ξεκινήσει από την 04/07/2012.


Η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουνίου 2012, αποφάσισε μεταξύ άλλων, την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, συνέπεια της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 12.291.375,00 ευρώ.


Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της εταιρείας από τη σημερινή τιμή του 1,76 ευρώ ανά μετοχή σε 0,30 ευρώ ανά μετοχή. Ολόκληρο το ποσό της μείωσης θα επιστραφεί σε μετρητά στους μετόχους της εταιρείας με την καταβολή 1,46 ευρώ ανά μετοχή που κατέχουν.


Μετά τη μείωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται τελικά σε 2.525.625,00 ευρώ διαιρούμενο σε 8.418.750 μετοχές κοινές ανώνυμες ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη.