Από τις 27/6/2012 οι μετοχές της ΕΛΒΕ θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία 0,30 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,02 ευρώ ανά μετοχή, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.


Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως ισχύει. 


Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. στις 29/6/2012. 


Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 4η/7/2012 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Εθνικής Τράπεζας


Υπενθυμίζεται ότι η τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας αποφάσισε στις 5 Ιουνίου τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 264.600 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,32 ευρώ σε 0,30 ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,02 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 3.969.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 13.230.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.