Τη μη διανομή μερίσματος προς τους μετόχους για τη χρήση του 2011 και την απόκτηση ιδίων μετοχών μέχρι του συνολικού αριθμού του 1.000.000 μετοχών κατά ανώτατο όριο ενέκριναν οι μέτοχοι της Profile, κατά την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων στις 21 Ιουνίου, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.


Στη συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 8.448.491 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 70,54% επί συνόλου 11.977.574 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Σημειώνεται ότι για 203.976 κοινές ονομαστικές μετοχές, τα δικαιώματα ψήφου αναστέλλονται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 παράγραφος 8 του κ.ν. 2190/1920, ως ίδιες μετοχές της εταιρείας.

Η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα:

Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 29ης Μαρτίου 2012, καθώς και την από 29 Μαρτίου 2012 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Παναγιώτη Κοροβέση (ΑΜ ΣΟΕΛ 16071) αναφορικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2011.

Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2011 (01.01.2011-31.12.2011) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση.

Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση (διανομή)  κερδών της εταιρικής χρήσεως 2011 (01.01.2011-31.12.2011) και ειδικότερα ενέκρινε την μη διανομή οιουδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2011 (01.01.2011-31.12.2011).

Στο 4ο θέμα απήλλαξε ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειομένης εταιρικής χρήσεως 2011 (01.01.2011-31.12.2011), καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Στο 5ο θέμα εξέλεξε ομόφωνα ως Ελεγκτές της χρήσεως 2012 (01.01.2012-31.1.2012) για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων (εταιρικών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας την ελεγκτική ελεγκτική Εταιρεία Σ.Ο.Λ. ΑΕΟΕ (ΑΜ ΣΟΕΛ 125).

Στο 6ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στην διάρκεια της χρήσεως 2011 (01.01.2011-31.12.2011) για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες, και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012) και μέχρι την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Στο 7ο θέμα παρείχε ομόφωνα την άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές και Γενικούς Διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν στην διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς και να ενεργούν για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρείας.

Στο 8ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 74.421,45 Ευρώ με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 11.977.574 σε 11.812.193 κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης 165.381 ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, τις οποίες ίδιες μετοχές απέκτησε η Εταιρεία σε εκτέλεση της από 09.04.2008 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυτής, και την συνεπεία της κατά τα ανωτέρω ληφθείσας αποφάσεως, τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Στο 9ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την απόκτηση από την Εταιρεία μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών ιδίων μετοχών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, μέχρι του συνολικού αριθμού του 1.000.000 μετοχών κατά ανώτατο όριο, που αποτελεί ποσοστό μικρότερο του 10% του υφισταμένου συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, με εύρος τιμών αγοράς μεταξύ 0,30 Ευρώ (κατώτατο όριο) και 4,00 Ευρώ (ανώτατο όριο), εντός χρονικού διαστήματος 24 μηνών από την λήψη της παρούσας απόφασης.

Στο 10ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την εκχώρηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της εξουσίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1, εδαφ. β΄ και γ΄ του κ.ν. 2190/1920, μερικά ή ολικά για τα επόμενα πέντε (5) έτη και μέχρι του ποσού του σήμερον καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Στο 11ο θέμα έλαβαν χώρα διάφορες ανακοινώσεις προς τους παριστάμενους μετόχους, οι οποίοι και ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης για την εν γένει πορεία της Εταιρείας και κατά την διάρκεια της χρήσεως 2012.