Στην προσπάθεια «βελτίωσης της πρόσβασης του τραπεζικού κλάδου» σε συγκεκριμένες χρηματοδοτικές διευκολύνσεις της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε σήμερα σε χαλάρωση των απαιτούμενων εξασφαλίσεων για τον δανεισμό των τραπεζών της Ευρωζώνης.

 

«Στις 20 Ιουνίου, το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε νέα μέτρα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης του τραπεζικού συστήματος σε επιχειρήσεις (αναχρηματοδότησης) του Ευρωσυστήματος, με σκοπό να συνεχίσει να υποστηρίζει την παροχή πιστώσεων στα νοικοκυριά και στις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες», αναφέρει η κεντρική τράπεζα σε ανακοίνωσή της.
 

«Το διοικητικό συμβούλιο [της ΕΚΤ] προχώρησε στη μείωση των ορίων πιστωτικής αξιολόγησης και τροποποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας για συγκεκριμένους τίτλους που εξασφαλίζονται με στοιχεία ενεργητικού», τονίζεται στην ανακοίνωση. 

 

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι πλέον θα γίνονται αποδεκτά ως εξασφάλισεις κάποια στοιχεία ενεργητικού τα οποία, αναλόγως της πιστωτικής τους αξιολόγησης, διασφαλίζονται από ενυπόθηκα δάνεια αυτοκινήτων, καθώς και καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια.