Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ  Α.Ε. που εκλέχθηκε από την Τακτική γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 22/06/2012, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία από την 22α Ιουνίου 2012 μέχρι και την 22α Ιουνίου 2017 με την παρακάτω σύνθεση:

 

1.Δημήτριος Κανελλόπουλος του Νικολάου και της Παρασκευής, Οικονομολόγος,  Πρόεδρος (μη εκτελεστικό μέλος)

 

2.Εμμανουήλ Καραμολέγκος του Ηλία και της Αικατερίνης, επιχειρηματίας,  Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)

 

3.Μαρία Καραμολέγκου του Ηλία και της Αικατερίνης, επιχειρηματίας, Αντιπρόεδρος (εκτελεστικό μέλος)

 

4. Βασίλειος Παντελής του Γεωργίου και της Αρετής, Οικονομολόγος, Μέλος (εκτελεστικό μέλος)

 

5. Βασίλειος Ευαγγέλου του Σταύρου και της Μαριάνθης, επιχειρηματίας, Μέλος (μη εκτελεστικό μέλος)

 

6. Παύλος Κανελλόπουλος του Δημητρίου και της Ελένης, Οικονομολόγος, Μέλος, (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)

 

7. Απόστολος Παπαδόπουλος του Κωνσταντίνου και της  Ησαΐα, Οικονομολόγος,Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

 

Πληρωμή μερίσματος 0,0075€ ανά μετοχή αποφάσισε η Γ.Σ.

 

Τη διανομή των κερδών και την πληρωμή καθαρού μερίσματος  0,0075€ ανά μετοχή μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 25% ενέκρινε η σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Καραμολέγκος Α.Ε. ενώ εξέλεξε επίσης ομόφωνα νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 22/06/2012 και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία  παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου 4 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 69,24% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι ι 6.746.520  μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, επί συνόλου 9.742.920.

 

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις  επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

1.       Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις  ( εταιρικές και ενοποιημένες) της χρήσης 01/01/2011-31/12/2011 και των επ’ αυτών πληροφοριακών στοιχείων και εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών ελεγκτών Λογιστών της εταιρείας.

 

2.       Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την Έκθεση και την Επεξηγηματική Έκθεση  του Διοικητικού Συμβουλίου  και την Έκθεση του Ορκωτή Ελεγκτή που αφορούν στην κλειόμενη χρήση 2011.

 

3.       Ενέκρινε ομόφωνα την διανομή των κερδών και την πληρωμή καθαρού μερίσματος  0,0075€ ανά μετοχή μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 25%. Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος ορίζεται η  13/08/2012 και δικαιούχοι είναι όσοι μέτοχοι εμφανίζονται στο μετοχολόγιο της Εταιρείας μετά το κλείσιμο του Χ.Α. στις 16/08/2012. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει στις 21/08/2012.

 

4.       Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2011 – 31/12/2011.

 

5.       Εκλέγει ομόφωνα και παμψηφεί την ελεγκτική εταιρεία  «BAKER TILLY HELLAS A.E» και ειδικότερα τον ελεγκτή ελεγκτή Ιωάννη Τολιόπουλο του Γεωργίου ως τακτικό ελεγκτή και αναπληρωματικό τον Στέφανος Χατζηστεφάνου του Αργυρίου για το έλεγχο της χρήσης 01/01/2012 – 31/12/2012.

 

6.       Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί  την χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών εντός ή εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, κατ’ άρθρο 23 παρ.1 του Ν.2190/1920.  

 

7.       Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί  τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2011-31/12/2011 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2012-31/12/2012

 

8.       Ενέκρινε  ομόφωνα την τροποποίηση, συμπλήρωση, αναρίθμηση και κατάργηση των διατάξεων του καταστατικού με σκοπό την προσαρμογή του στις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920  και του Ν. 3016/2002 όπως ισχύουν τροποποιηθέντες,  και της γενικότερης βελτίωσης της λειτουργικότητάς του.

 

9.       Εξέλεξε  ομόφωνα νέο Διοικητικό Συμβούλιο. του οποίου η θητεία ορίζεται από 22.06.2012 μέχρι 22.06.2017

 

10.    Ενέκρινε τον ορισμό ιδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.