Τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2011 ενέκρινε χθες η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Γρ. Σαράντης ΑΒΕΕ, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Ενέκρινε επίσης την απόκτηση ιδίων μετοχών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει και εξουσιοδότησε σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.