Σε διευκρινίσεις σχετικά με την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου προχώρησε η εταιρεία Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, σε συνέχεια της από 27/4/2012 σχετικής ανακοίνωσής της.

 

Συγκεκριμένα, διευκρινίζεται ότι με βάση την απόφαση της επαναληπτικής τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 23/4/2012 και προκειμένου η εταιρεία να αντλήσει κεφάλαια μέχρι του ποσού των 7.500.000 ευρώ, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 7.003.125 ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση 23.343.750 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 9 νέες μετοχές προς 4 παλαιές. 

 

Η εν λόγω γενική συνέλευση εξουσιοδότησε το διοικητικό συμβούλιο να ρυθμίσει όλα τα επί μέρους θέματα και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες αναφορικά με το θέμα αυτό.