Η συγκρότηση σε σώμα του νέου διοικητικού συμβουλίου του ΙΑΣΩ, αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, στην μετ΄αναβολή ετήσια τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας που έλαβε χώρα στις 21 Ιουνίου στην οποία παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 398 μέτοχοι εκπροσωπούντες 43.066.918 μετοχές, ήτοι ποσοστό 81,02% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Αναλυτικά ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

 

1. Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης υποβλήθηκαν στη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ενοποιημένες και μη ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2011, η επ’ αυτών Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία συμπεριλαμβάνει και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 περ. δ’ του κ.ν. 2190/1920, και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή και εγκρίθηκαν ομόφωνα, ήτοι με 43.066.918 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 81,02% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας της χρήσης που έληξε την 31.12.2011.

 

2. Επί του δευτέρου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση απήλλαξε ομόφωνα, ήτοι με 32.872.549 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 61,84% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε 31.12.2011. Στη σχετική ψηφοφορία δεν ψήφισαν 10.194.369 μετοχές που είχαν εξουσιοδοτήσει μέλη του Δ.Σ. και δεν είχαν παρασχεθεί ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. 

 

3. Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση απήλλαξε ομόφωνα, ήτοι με 43.066.918 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 81,02% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2011 ενώ ενέκρινε και την αμοιβή του για τη χορήγηση του φορολογικού πιστοποιητικού της παρ. 5 του άρθρου 82 Ν. 2238/94 για την ίδια χρήση, ύψους 31.050 ευρώ πλέον ΦΠΑ. 

 

4. Επί του τετάρτου θέματος της ημερησίας διάταξης, επί των ψηφισάντων εγκύρως 43.066.918 ψήφων που αντιστοιχούν σε ποσοστό 81,02% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με ψήφους 42.051.418 υπέρ, ήτοι με ποσοστό 97,64% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και ψήφους 1.015.500 κατά, ήτοι με ποσοστό 2,36% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, όπως το προς διανομή μέρισμα (Πρώτο μέρισμα και Πρόσθετο μέρισμα) συνολικού ποσού 2.976.682,97 ευρώ μεταφερθεί στα βιβλία της εταιρίας σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του α.ν. 148/1967. 

 

Το αποθεματικό αυτό η Εταιρία θα το κεφαλαιοποιήσει εντός τετραετίας από το σχηματισμό του με έκδοση νέων μετοχών που θα παραδώσει δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους. 

 

5. Επί του πέμπτου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση με συνολικά 43.066.918 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 81,02% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, εξέλεξε την Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με την επωνυμία BAKER TILLY HELLAS Α.Ε. για την εταιρική χρήση 2012 και συγκεκριμένα ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Κωνσταντίνο Πετρόγιαννη και ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Γεώργιο Βαρθαλίτη και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να διαπραγματευτεί και να προβεί σε συμφωνία με την ελεγκτική εταιρεία σχετικά με την αμοιβή της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 76.050 € πλέον Φ.Π.Α και εξόδων και στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για την έκδοση του ετήσιου πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης του Ν.2238/94 άρθρου 82 παρ. 5 της χρήσεως 2012. 

 

6. Επί του έκτου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, ήτοι με 43.066.918 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 81,02% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, τη χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών Εταιριών. 

 

7. Επί του εβδόμου θέματος της ημερησίας διάταξης στην ψηφοφορία του οποίου συμμετείχαν συνολικά 37.617.803 μετοχές και ψήφοι, ήτοι ποσοστό 70,77% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων, εκ των οποίων άκυρα 10.000 ψήφοι και λευκά 702 ψήφοι, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΙΑΣΩ Α.Ε. τους εξής: Γεώργιο Σταματίου, Εμμανουήλ Δουλγεράκη, Βασίλειο Κοντόπουλο, Σάββα Ηλιάδη, Θεοφάνη Στάθη, Παρασκευά Πετρόπουλο, Ανδρέα Φουστάνο, Σπυρίδωνα Σαρρή, Χαράλαμπο Μαμελετζή, Σπυρίδωνα Δημητρουλέα, Ξενοφώντα Φαφούτη, Αντώνιο Βλαχούση και Εμμανουήλ Δευτερέβο, από τους οποίου όρισε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους Σάββα Ηλιάδη και Σπυρίδωνα Δημητρουλέα. Στην ψηφοφορία δεν συμμετείχαν λόγω αποχώρησης 5.449.115 μετοχές και ψήφοι, ήτοι ποσοστό 10,25% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 

 

8. Επί του όγδοου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, ήτοι με 37.617.803 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,77% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, τη σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του ν. 3693/2008 και όρισε ως μέλη της ως άνω Επιτροπής τους εξής: ως Πρόεδρο της Επιτροπής τον κ. Σπυρίδωνα Δημητρουλέα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και ως μέλη τον κ. Σάββα Ηλιάδη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και τον κ. Θεοφάνη Στάθη, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην ψηφοφορία δεν συμμετείχαν λόγω αποχώρησης 5.449.115 μετοχές και ψήφοι, ήτοι ποσοστό 10,25% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 

 

9. Επί του ένατου θέματος της ημερήσιας διάταξης τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτήθηκαν από το δικαίωμα λήψης αμοιβής ή/και αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 37 του ν.3693/2008 για τη χρήση 2012 και ως εκ τούτου δεν ελήφθη απόφαση επί του θέματος αυτού. 

 

10. Επί του δέκατου θέματος της ημερησίας διάταξης, το οποίο εισήχθη αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων πλέον του 5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και η συζήτηση και ψήφιση του οποίου προηγήθηκε του εβδόμου, ογδόου και ενάτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, επί των ψηφισάντων εγκύρως 43.066.918 ψήφων που αντιστοιχούν σε ποσοστό 81,02% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να μην εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, με ψήφους 30.675.073 κατά, ήτοι με ποσοστό 71,23% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και 12.391.845 ψήφους υπέρ, ήτοι με ποσοστό 28,77% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων".