Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΑΓΕΤ Ηρακλής.
Τη θέση του προέδρου κατέχει ο Μανώλης Χρ. Κυπριανίδης, τη θέση του Αντιπροέδρου ο Louis Chavane- Senior Vice President Finance, Lafarge SA, και τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου ο Pierre Deleplanque. Ως μέλη εκλέχτηκαν οι κ.κ. Jean-Charles Blatz , Ανδρέας Γ. Ανδρεόπουλος, Πάνος Κυριακόπουλος.

Η θητεία των ως άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι τριετής και λήγει την 22.6.2015, η οποία και μπορεί να παραταθεί αυτόματα μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2015 που θα κρίνει τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.