Τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε σήμερα 25/6 ανακοίνωσε η ΚΡΕΚΑ. Στη Γ.Σ. συμμετείχαν πέντε μέτοχοι εκπροσωπώντας το 51,4% του μετοχικού κεφαλαίου της  εταιρίας (3.662.333 επί συνόλου 7.125.216 μετοχών), όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

Θέμα 1ο . Η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Οικονομικές Καταστάσεις, τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01/01/2011 έως 31/12/2011. 

 

Θέμα 2ο . Εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι καταβληθείσες αμοιβές προς στα μέλη του Δ.Σ. και προεγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές για την περίοδο 01/07/2012-30/06/2013. 

 

Θέμα 3ο . Απαλλάχθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Δ.Σ. και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2011. 

 

Θέμα 4ο . Εκλέχθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η ελεγκτική εταιρία BAKERTILLY HELLAS A.E. με τακτικό ορκωτό ελεγκτή τον Κο Νιάρχο Βασίλειο του Αντωνίου (ΑΜ/ΣΟΕΛ30521) και αναπληρωματικό τον Κο Αχινιώτη Χριστόφορο του Ιωάννη (ΑΜ/ΣΟΕΛ35961) για τον έλεγχο της χρήσης 2012.

 

Θέμα 5ο . Δε λήφθηκαν αποφάσεις.