Τη μη διανομή μερίσματος και την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου ενέκριναν οι μέτοχοι της Attica Bank, κατά τακτική γενική συνέλευση, η οποία πραγματοποιήθηκε την 22α Ιουνίου 2012 και στην οποία παρέστησαν και αντιπροσωπεύτηκαν 21 μέτοχοι εκπροσωπούντες 210.903.198 μετοχές επί συνόλου 244.885.573 κοινών μετοχών, δηλαδή ποσοστό 86,123% του καταβεβλημένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Αναλυτικά, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

 

1. Ενέκρινε τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2011 (01.01.2011-31.12.2011).

 

2. Ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις σε ατομική και ενοποιημένη βάση της εταιρικής χρήσης 2011 (01.01.2011-31.12.2011) και τα αποτελέσματα χρήσης, καθώς και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων. Ελλείψει διανεμητέων κερδών, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη μη διανομή μερίσματος.

 

3. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση για την εταιρική χρήση 2011 (01.01.2011-31.12.2011).

 

4. Εξέλεξε για τον τακτικό έλεγχο των ατομικών και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2012 την εταιρεία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. και τους Ορκωτούς Ελεγκτές Νικόλαο Βουνισέα (ΑΜ ΣΟΕΛ 18701) και Χαράλαμπο Συρούνη (ΑΜ ΣΟΕΛ 19071) ως τακτικούς ελεγκτές και τους Νικόλαο Τσιμπούκα (ΑΜ ΣΟΕΛ 17151) και Ιωάννη Αχείλα (ΑΜ ΣΟΕΛ 12831) ως αναπληρωτές ελεγκτές και καθόρισε την αμοιβή τους.

 

5. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2011 (01.01.2011-31.12.2011).

 

6. Προενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2012. Επίσης καθόρισε τις αποζημιώσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2012.

 

7. Παρέσχε την έγκρισή της για την ανανέωση της σύμβασης του Προέδρου του Διοικητικού και Εντεταλμένου Συμβούλου και για την τροποποίηση όρων των ισχυουσών συμβάσεων των Γενικών Διευθυντών.

 

8. Επικύρωσε την εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ. 7 του Κ.Ν. 2190/20.

 

9. Εξέλεξε νέο δεκατριαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία και με πρόσθετο μέλος τον εκπρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου βάσει των διατάξεων του Ν. 3723/08 και όρισε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη τους κκ. Γεώργιο Παλαιοδήμο, Ηλία Περτζινίδη και Δημήτριο Βογανάτση.

 

10. Όρισε Επιτροπή Ελέγχου (Αudit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008. Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τα εξής μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.: κ Γεώργιο Παλαιοδήμο (Πρόεδρος), κ. Αθανάσιο Πρέσβελο (Μέλος) και κ. Περικλή Καραΐσκο (Μέλος).

 

11. Τροποποίησε και επαναδιατύπωσε τα άρθρα 6-11,13,15-18,20-28, 30-32, 34-51 και 53 του καταστατικού της Τράπεζας. Κατάργησε τα άρθρα 2,12,14,19,29,33 και 52. Προσέθεσε, συμπλήρωσε και ενοποίησε διατάξεις, προέβη σε φραστικές διορθώσεις και αναρίθμησε τα άρθρα του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητας και εναρμόνισής του με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε με σειρά νόμων και ιδίως με τους ν. 3604/2007 και ν. 3884/2010, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του ν. 3601/2007 και κωδικοποίησε το Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

 

12. Παρείχε εξουσιοδότηση για μια τριετία στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας να αυξάνει μερικά ή ολικά το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας με την έκδοση νέων μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 1 του Καταστατικού και μεταβίβασε την αρμοδιότητα προς το Διοικητικό Συμβούλιο να εκδίδει ομολογιακά δάνεια του ν. 3156/2003 (άρθρα 1, 6, 7, 8 και 9) για μία τριετία, αποφασίζοντας κατά την κρίση του τους αναλυτικούς όρους της έκδοσής όλων των παραπάνω, καθώς και κάθε λεπτομέρεια για την έκδοση ομολογιακών δανείων και για τη διαδικασία μετατροπής ομολογιών σε μετοχές.

 

13. Χορήγησε άδεια σύμφωνα με το αρ. 23 παρ.1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

 

14. Δεν υπήρξαν λοιπά θέματα ή ανακοινώσεις.