Την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,07 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Πλαστικά Κρήτης.
Συγκεκριμένα οι μέτοχοι ενέκριναν τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό 1.916.544 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των 0,07 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή από 0,33 ευρώ σε 0,26 ευρώ ανά μετοχή και την επιστροφή του ποσού της μείωσης στους μετόχους της εταιρείας με καταβολή μετρητών. Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των 7.118.592 ευρώ από 9.035.136 ευρώ και θα αποτελείται από 27.379.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,26 ευρώ από 0,33. Σημειώνεται ότι μετά την έγκριση της απόφασης από το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. θα ανακοινωθούν οι δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου.

Επίσης η συνέλευση ενέκρινε την αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κου Φερετζάκη Μάριου - Μηνά καθώς και της κας Τρίκουλη Ευγενίας και τη αντικατάσταση τους από τον κο Βαλεργάκη Γεώργιο και κο Κόρκακα Γεώργιο καθώς και την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της επιτροπής ελέγχου κου Μάριου - Μηνά Φερετζάκη από τον κο Κόρκακα Γεώργιο (μη εκτελεστικό μέλος).

Τέλος, η συνέλευση ενέκρινε την έκδοση ομολογιακού δανείου εντός των προσεχών πέντε ετών μέχρι του ποσού των 25.000.000 ευρώ για την χρηματοδότηση των νέων επενδύσεων καθώς για την αναδιάρθρωση του υφιστάμενου δανεισμού. Η έκδοση του δανείου θα γίνει είτε τμηματικά είτε στο σύνολο του.
Επίσης εγκρίθηκε η χορήγηση δανείων, πιστώσεων και εγγυήσεων σε θυγατρικές εταιρίες μέχρι του ποσού των 25.000.000 ευρώ.