Εντός των ορίων του εύρους τιμών που προσδιόρισε ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος, βρίσκεται το προσφερόμενο τίμημα των 3,65 ευρώ ανά μετοχή της Henkel Ελλάς, όπως αναφέρει το Διοικητικό Συμβούλιο της Rilken σχετικά με τη δημόσια πρόταση της πρώτης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, μέσω της δημόσιας πρότασης, δίδεται η δυνατότητα στους μετόχους να ρευστοποιήσουν την επένδυσή τους έναντι ανταλλάγματος εντός των απαιτήσεων του Ν. 3461/2006 και χωρίς να επιβαρυνθούν με τα έξοδα συναλλαγής, με εξαίρεση τον σχετικό φόρο χρηματιστηριακών συναλλαγών, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 0,20%.

Τα στρατηγικά σχέδια της Helken και οι επιχειρηματικοί στόχοι του για την Rilken συνάδουν με τα αντίστοιχα σχέδια και στόχους της διοίκησης της Rilken. Η απόκτηση του 100% των μετοχών από την Henkel Ελλάς ΑΒΕΕ ενισχύει τη θέση της Rilken στον Όμιλο, γεγονός που εκτιμάται ότι θα της επιτρέψει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες προς όφελος της ιδίας και των εργαζομένων της.

Σύμφωνα με το πληροφοριακό δελτίο, η δημόσια πρόταση δεν θα έχει δυσμενή αντίκτυπο στον συνολικό αριθμό των απασχολούμενων στην εταιρεία καθώς και στους όρους απασχόλησής τους.

Η εταιρεία Henkel αποσκοπεί στην απόκτηση του 100% της Rilken ώστε στη συνέχεια να επιδιώξει τη διαγραφή των μετοχών της από το Χρηματιστήριο Αθηνών, εξοικονομώντας με αυτό τον τρόπο διοικητικά κόστη, όπως τα κόστη για τη διατήρηση της διαπραγμάτευσης των μετοχών και οι αμοιβές ορκωτών ελεγκτών.