Την παρατάση υφιστάμενων συμβάσεων χρονοναύλωσης ενέκρινε μεταξύ άλλων η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μινωικών Γραμμών, που πραγματοποιήθηκε στις 22/6, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. Στη Γ.Σ. συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 65.144.383 μετοχές, (ποσοστό 91,85%) επί συνόλου 70.926.000 κοινών ονομαστικών μετοχών.

 
ΘΕΜΑ 1ο:   Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2011 έως 31ης Δεκεμβρίου 2011, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2011 έως 31ης Δεκεμβρίου 2011 με την σχετική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

 
Εγκρίθηκαν οι  οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2011 έως 31ης Δεκεμβρίου 2011 της Εταιρείας και του Ομίλου, η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. της Εταιρείας και η Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.


ΘΕΜΑ 2ο:  Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2011 έως 31ης Δεκεμβρίου 2011.

 
Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Νικολάου Κ. Σοφιανού (ΑΜ ΣΟΕΛ 12231) της Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών «ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ, ΣΟΦΙΑΝΟΣ  & ΚΑΜΠΑΝΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων» (DELOITTE), από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2011 έως 31ης Δεκεμβρίου 2011.

  

ΘΕΜΑ 3ο:  Εκλογή τακτικών και αναπληρωτών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.


Εξελέγη η ελεγκτική εταιρεία  PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A. για τον έλεγχο της Εταιρείας της χρήσης 2012. Ως αμοιβή της εν λόγω εταιρείας ορκωτών ελεγκτών εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση το ποσό των 70.000,00 ευρώ (αμοιβή για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων) και το ποσό των 38.000,00 ευρώ (αμοιβή για φορολογικό έλεγχο) πλέον εξόδων μετακινήσεων,  διαμονής κλπ καθώς και του εκάστοτε αναλογούντος Φ.Π.Α.

 

ΘΕΜΑ 4ο:  Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας  κατά το έτος  2011.


Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2011.


ΘΕΜΑ 5ο:  Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 ως ισχύει, για τη συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και τα όργανα άλλων εταιρειών, συνδεδεμένων ή συγγενών προς την Εταιρεία ή εταιρειών του Ομίλου Grimaldi, καθώς και στη διοίκηση και τα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς προς τους σκοπούς της Εταιρείας.

 
Χορηγήθηκε η άδεια  σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 ως ισχύει, για τη συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και τα όργανα άλλων εταιρειών, συνδεδεμένων ή συγγενών προς την Εταιρεία ή εταιρειών του Ομίλου Grimaldi, καθώς και στη διοίκηση και τα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς προς τους σκοπούς της Εταιρείας.

 
ΘΕΜΑ 6ο:   Έγκριση κατ’ άρθρον 23α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, της παρατάσεως των υφιστάμενων συμβάσεων χρονοναυλώσεως α) του πλοίου της Εταιρείας ΙΚΑΡΟΣ ΠΑΛΑΣ στην εταιρεία ATLANTICA COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE SPA του Ομίλου Grimaldi, β) του πλοίου CRUISE EUROPA της εταιρείας GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE SPA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία και γ) του πλοίου CRUISE OLYMPIA της εταιρείας GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE SPA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία.

 
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε  α) την από 10 Ιουνίου 2011 συμφωνηθείσα παράταση έως την 07η Ιουλίου 2012 (με 15 ημέρες +/-) της  ναύλωσης του πλοίου της Εταιρείας ΙΚΑΡΟΣ ΠΑΛΑΣ στην εταιρεία ATLANTICA COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE SPA του Ομίλου Grimaldi   β) την από 30 Σεπτεμβρίου 2011 συμφωνηθείσα παράταση έως την 12η Οκτωβρίου 2012 (με 30 ημέρες +/-) της  ναύλωσης του πλοίου CRUISE EUROPA της εταιρείας GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE SPA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία και γ) την από 30 Σεπτεμβρίου 2011 συμφωνηθείσα παράταση έως την 2α Οκτωβρίου 2012 (με 30 ημέρες +/-) της  ναύλωσης του πλοίου CRUISE OLYMPIA της εταιρείας GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE SPA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία.