Την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012 ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Interfish, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων είναι:


Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) της εταιρικής χρήσης του έτους 2011 (01.01.2011 – 31.12.2011), έπειτα από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών.


Θέμα 2ο:  Έγκριση της διάθεσης αποτελεσμάτων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2011 (01.01.2011 – 31.12.2011).


Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών  από κάθε ευθύνη αποζημίωσης  για την διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για  την Εταιρική Χρήση 2011 (01.01.2011 – 31.12.2011).


Θέμα 4ο: Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών –Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση του έτους 2012 (01.01.2012- 31.12.2012) και έγκριση της αμοιβής τους.


Θέμα 5ο: Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράσταση και συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου κατά την διάρκεια της παρελθούσας χρήσης του έτους 2011 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2012, σύμφωνα με τα άρθρα 24 του Κ. Ν. 2190/ 1920 και 5 του Ν. 3016/2002.


Θέμα 6ο: Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ. ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής διεύθυνσης της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση (συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθ. 42ε του Κ.Ν. 2190/1920) εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.


Θέμα 7ο: Έγκριση των Συμβάσεων που εμπίπτουν στο 23α ΚΝ2190/1920.


Θέμα 8ο: Διάφορες ανακοινώσεις.


Σημειώνεται πως σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν α΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση θα συνέλθει την 10η Ιουλίου 2012, ημέρα Τρίτη χωρίς την δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης και η τυχόν β΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση θα συνέλθει την 23η Ιουλίου 2012, ημέρα Δευτέρα.