Σε διευκρινίσεις για τις μεταβολές στα ποσοστά συμμετοχής στο μετοχικό της κεφάλαιο προέβη η ΔΙΧΘ μετά την ολοκλήρωση της Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης της Tethys Ocean B.V. για την αγορά του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών.

 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι μέτοχοι που κατέχουν δικαιώματα ψήφου σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 5% είναι οι: 


Tethys Ocean BV 25.895.810 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (ήτοι ποσοστό 85,86% του συνολικού αριθμού και δικαιωμάτων ψήφου) και ο κ. Στέλιος Πιτάκας 2.568.584 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (ήτοι ποσοστό 8,52% του συνολικού αριθμού και δικαιωμάτων ψήφου).