Σε σώμα συγκροτήθηκε το διοικητικό συμβούλιο της ΕΛΓΕΚΑ το οποίο εξελέγη σήμερα Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2012, από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.  

Αναλυτικά το ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως : 

 

1. Έλλη Δρακοπούλου συζ. Νικολάου Δρακόπουλου, Πρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος 

2. Στυλιανός Στεφάνου, Αντιπρόεδρος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

3. Αλέξανδρος Κατσιώτης, Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος 

4. Ηλίας Φωτιάδης, Εντεταλμένος Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος 

5. Άνθιμος Μισαηλίδης, Γενικός Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου -Εκτελεστικό Μέλος 

6. Κυριάκος Σαχανίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

7. Μιχαήλ Φανδρίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

 

Σημειώνεται ότι η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι τετραετής με ημερομηνία λήξης της θητείας του την 30η Ιουνίου 2016.