Τη μη διανομή μερίσματος αποφάσισαν μεταξύ άλλων οι μέτοχοι της Intrakat κατά την τακτική γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουνίου 2012, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Στη συνέλευση παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους 14 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 17.902.005 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 23.154.250 μετοχών της εταιρείας, ήτοι ποσοστό 77,316% του μετοχικού κεφαλαίου και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, ψηφίσθηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης, ως ακολούθως:

 

1. Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), της εταιρικής χρήσης από 01.01.2011 έως 31.12.2011, έπειτα από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

 

Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), της εταιρικής χρήσης από 01.01.2011 έως 31.12.2011, έπειτα από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

 

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη  αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, για την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2011- 31.12.2011).

 

Ελήφθη απόφαση για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, για την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2011- 31.12.2011).

 

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2012 έως 31.12.2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.

 

Ελήφθη απόφαση για τον διορισμό της ανώνυμης εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών "ΣΟΛ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ" για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, για την εταιρική χρήση από 01.01.2012 έως 31.12.2012. Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών θα καθορισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

 

4. Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2011 έως 31.12.2011. Μη διανομή μερίσματος για την ίδια χρήση.

 

Ελήφθη απόφαση για τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση από 01.01.2011 έως 31.12.2011, καθώς, επίσης, και για τη μεταφορά εις νέον, από τα κέρδη της ως άνω χρήσης, (μετά την αφαίρεση των φόρων εκ ποσού 1.598.130,41 ευρώ και του τακτικού αποθεματικού εκ ποσού 76.253,66 ευρώ), του εναπομείναντος ποσού των 332.291,15 ευρώ, προς όφελος της κεφαλαιακής διάρθρωσης της εταιρείας.

 

5. Έγκριση των αποζημιώσεων των Μελών του Δ.Σ που καταβλήθηκαν κατά την παρελθούσα χρήση και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2012, σύμφωνα με τα άρθρα 24 του Κ.Ν. 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002.

 

Δεδομένου ότι δεν έχει καταβληθεί αποζημίωση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την παρελθούσα χρήση, προεγκρίθηκε η χορήγηση ποσού που θα ανέρχεται σε 150.000 ευρώ, το οποίο θα αφορά στην αποζημίωση Μελών Δ.Σ. της Εταιρείας, για το χρόνο που θα διαθέσουν στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2012 και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ως ισχύει.

 

6. Έγκριση σύναψης συμβάσεων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

 

Δεδομένου ότι δεν έχουν συναφθεί συμβάσεις, οι οποίες, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, να απαιτούν την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, δεν ελήφθη απόφαση επί του ως άνω θέματος.

 

7. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

 

Ελήφθη απόφαση για την χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν, είτε για λογαριασμό τους είτε για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς, όπως επίσης να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς και να μετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο ή/και στο Διοικητικό Συμβούλιο των συνδεδεμένων με την Εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 42 παρ. ε του Κ.Ν. 2190/1920 εταιρειών.

 

8. Διάφορες Ανακοινώσεις

 

Επί του ογδόου θέματος της ημερήσιας διάταξης δεν υπήρχαν άλλες ανακοινώσεις προς τους κ.κ. Μετόχους.