Τη μη διανομή μερίσματος και τη συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου της εταιρίας «K. & G. Διαχείριση Μαρινών Μεσογείου Α.Ε.», αποφάσισε μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Κυριακούλης

 

Αναλυτικά η Τακτική Γενική Συνέλευση μεταξύ άλλων αποφάσισε:

 

*Εγκρίθηκε η διάθεση των κερδών χρήσεως 2011 και η μη διανομή μερίσματος κερδών στους μετόχους. 

 

*Εγκρίθηκε η συμμετοχή της εταιρείας στην αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας του Ομίλου «K. & G. Διαχείριση Μαρινών Μεσογείου Α.Ε.» με εισφορά σε είδος των συμμετοχών της εταιρείας σε διάφορες εταιρείες εκμετάλλευσης μαρινών και συγκεκριμένα στις ΜΑΡΙΝΑ ΓΟΥΒΙΩΝ Α.Ε., ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε., ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Ε. και ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ Α.Ε.