Η εταιρεία J&P Άβαξ, κατά την Γενική Συνέλευση της 25ης Ιουνίου, εξέλεξε, μεταξύ άλλων, νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με τριετή θητεία ήτοι έως 30/06/2015, με μέλη τους κ.κ.: 

 

Λεωνίδα (Δάκη) Ιωάννου ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

Κωνσταντίνο Κουβαρα ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

Νικόλαο Γεραρχάκη ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

Κωνσταντίνο Μιτζαλη ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

Γεώργιο Δημητρίου ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

Κωνσταντίνο Λυσαρίδη ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

Χρήστο Ιωάννου ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

Ιωάννη Πιστιόλη ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

Ευθύβουλο Παρασκευαΐδη ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

Λεωνη Παρασκευαΐδου - Μαυρονικόλα ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

Ιωάννη Χαστα ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΛΟΣ 

David Watson ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΛΟΣ 

 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, επίσης, τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, την Εκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 

 

Αποφασίστηκε επίσης η μη διανομή μερίσματος, η απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του ΔΣ και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 2011. 

 

Εκλέχθηκε, ακόμη, η Ελεγκτική Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε.», Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 111. Η αμοιβή του ελεγκτή, που θα διενεργήσει τον έλεγχο, θα καθοριστεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Π.Δ. 226/1997, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

 

Εγκρίθηκαν οι αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012, συνολικού ποσού 900.000 ευρώ, για την προηγούμενη χρήση 2011 και ενέκρινε με το ίδιο ποσοστό την καταβολή αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν αναλάβει τη διοίκηση της Εταρείας, συνολικού ποσού 900.000,00€ για την τρέχουσα χρήση 2012. 

 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εκλογή της κας Λεώνης Παρασκευαϊδου – Μαυρονικόλα ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Κωνσταντίνου Σιακόλα. 

 

Τέλος, εγκρίθηκε η συμμετοχή της εταιρείας εταιρείες και κοινοπραξίες, που συστήθηκαν στη χρήση 2011 και η σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23α ή συνδεδεμένων εταιρειών.