Την έκδοση ενός ή περισσοτέρων μη μετατρέψιμων κοινών ομολογιακών δανείων, συνολικού ύψους 24 εκατ. ευρώ ενέκρινε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Δρομέας.
Τα δάνεια θα διατεθούν πρωτογενώς σε μία ή περισσότερες τραπεζικές εταιρίες, ως Ομολογιούχες Δανείστριες, ή σε κοινοπραξία περισσοτέρων τραπεζικών εταιριών. Παράλληλα οι μέτοχοι ενέκριναν τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2011.