Τον κ. Παύλο Α. Αποστολίδη, εξέλεξε, το διοικητικό συμβούλιο της Αlpha Bank, κατά τη συνεδρίασή του της 26/6/2012, σε πλήρωση κενωθείσας θέσεως μη εκτελεστικού ανεξάρτητου μέλους διοικητικού συμβουλίου, για το υπόλοιπο της θητείας του παρόντος διοικητικού συμβουλίου, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Για την εκλογή θα ενημερωθεί η προσεχής, από 29ης τρέχοντος, τακτική γενική συνέλευση της Alpha Bank.

 

Εν συνεχεία, το διοικητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Εκτελεστικός Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Γιάννης Σ. Κωστόπουλος.

Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Δημήτριος Π. Μαντζούνης.

Εντεταλμένοι Σύμβουλοι οι Γενικοί Διευθυντές, κ.κ. Σπύρος Ν. Φιλάρετος, Αρτέμης Χ. Θεοδωρίδης και Γεώργιος Κ. Αρώνης.

 

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ο κύριος Παύλος Γ. Καρακώστας και η κυρία Ιωάννα Ε. Παπαδοπούλου.

 

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΛΗ

Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Μηνάς Γ. Τάνες.

Μέλη, οι κ.κ. Γεώργιος Ε. Αγουρίδης, Παύλος Α. Αποστολίδης, Αθανάσιος Μ. Βερέμης, Ευάγγελος Ι. Καλούσης και Ιωάννης Κ. Λύρας.

 

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ, κατ’ άρθρο 1 ν. 3723/2008,

το Ελληνικό Δημόσιο διά του υπ’ αυτού ορισθέντος (βάσει της υπ’ αριθ. 26320/Β 1278/18.6.2010 αποφάσεως Υπ. Οικονομικών) εκπροσώπου του κ. Σαράντη-Ευάγγελου Γ. Λώλου.

 

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ, κατ’ άρθρο 6 παρ. 9 ν. 3864/2010, ο κ. Νικόλαος Κουτσός κατόπιν υποδείξεως (διά της υπ’ αριθ. 166/30.5.2012 επιστολής) του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε, σύμφωνα με το ν. 3864/2010, κατόπιν υποδείξεως του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (διά της υπ’ αριθ. 194/19.6.2012 επιστολής), τον κ. Νικόλαο Γ. Κουτσό ως μέλος των Επιτροπών Διαχειρίσεως Κινδύνων και Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διάρκεια της θητείας του. Η σύνθεση των Επιτροπών έχει ως ακολούθως:

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Μηνάς Γ. Τάνες (Πρόεδρος)

Σπύρος Ν. Φιλάρετος (Μέλος)

Ευάγγελος Ι. Καλούσης (Μέλος)

Νικόλαος Γ. Κουτσός (Μέλος, κατόπιν υποδείξεως του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας)

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Γεώργιος Ε. Αγουρίδης (Πρόεδρος)

Ιωάννης Κ. Λύρας (Μέλος)

Ιωάννα Ε. Παπαδοπούλου (Μέλος)

Νικόλαος Γ. Κουτσός (Μέλος, κατόπιν υποδείξεως του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας)