Τη διανομή μερίσματος 0,05 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2011 ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Ευρωπαική Πίστη, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. 

 

Αναλυτικά, κατά τη γενική συνέλευση που έλαβε χώρα στις 26/6 ελήφθησαν οι κάτωθι αποφάσεις:


ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε απλή και ενοποιημένη βάση, της χρήσεως 1/1/2011- 31/12/2011, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 


Υποβλήθηκε και εγκρίθηκε η Ετήσια Οικονομική Έκθεση σύμφωνα με τον νόμο 3556/2007 για την περίοδο 1η Ιανουαρίου 2011 - 31 Δεκεμβρίου 2011 σε απλή και ενοποιημένη βάση μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 

 

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2011 εως 31/12/2011. 

 

Εγκρίθηκε η διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2011 έως 31/12/2011. Ειδικότερα εγκρίθηκε η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την διανομή μερίσματος 0,05 ευρώ ανά μετοχή. Από το ποσό αυτό παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 25% και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,0375 ευρώ. Το μέρισμα είναι πληρωτέο από την 20η Ιουλίου 2012 μέσω της Τράπεζας Πειραιώς. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι όσοι έχουν την ιδιότητα του μετόχου της εταιρίας μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. της 17ης Ιουλίου 2012. Από την 13η Ιουλίου 2012 οι μετοχές της ΄΄Α.Ε.Γ.Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ΄΄ θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2011. 

 


ΘΕΜΑ 3ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2011. 


Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη για την χρήση 01/01/2011 - 31/12/2011. 

 

ΘΕΜΑ 4ο : Εκλογή ενός (1) Τακτικού & ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 


Εκλέχθηκε για τον έλεγχο της εταιρίας την χρήση 2012 η ελεγκτική εταιρία ΄΄PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.΄΄ και συγκεκριμένα ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κος Πάτσης Παναγιώτης του Βασιλείου (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 11921) και ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κος Μανδρίδης Ιωάννης του Παντελή (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 11291). Επίσης εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε συμφωνία με την Ελεγκτική εταιρία σχετικά με την αμοιβή της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 60.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.. 

 

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011 και προέγκριση για τις αμοιβές χρήσεως 2012. 

 

Για την χρήση 2011 δεν καταβλήθηκαν αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πέραν εκείνων που πηγάζουν από ισχύουσες εγκεκριμένες συμβάσεις εργασίας τους στην εταιρία. Για την χρήση 2012 προεγκρίθηκε η καταβολή αμοιβής συνολικού ποσού 36 χιλ. ευρώ στα δύο μη εκτελεστικά ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

ΘΕΜΑ 6ο : Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και στα στελέχη των διευθύνσεων της εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920. 

Εγκρίθηκε η παροχή άδειας στα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και στα στελέχη των διευθύνσεων της εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών. 

 

ΘΕΜΑ 7ο : Διάφορες Ανακοινώσεις. 


Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.