Την έκδοση νέων μετοχών με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας (split) και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, καλείται να αποφασίσει η ΓΣ της Βαρβαρέσος στις 25/7, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έκδοση νέων μετοχών με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας (split) και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών για σκοπούς στρογγυλοποίησης της νέας ονομαστικής αξίας των μετοχών. 

 

2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, έκδοση νέων κοινών ανώνυμων μετοχών εφαρμοζομένου του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920 σε περίπτωση μερικής κάλυψης του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. - Καθορισμός της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών και των λοιπών όρων της αύξησης. -Εισαγωγή των νέων μετοχών που θα εκδοθούν συνέπεια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. -Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την ανωτέρω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και κάθε συναφούς θέματος.