Την προσωρινή στήριξη του κράτους για κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών ζήτησε η Τράπεζα Κύπρου, βάζοντας τέλος στην αυτόνομη πορεία κεφαλαιακής ενίσχυσης και ανακοινώνοντας ότι οι κεφαλαιακές ανάγκες ανέρχονται στα €500 εκ. - περίπου διπλάσιες από όσες αναφέρθηκαν στην πρόσφατη της συνέλευση.

Ανακοίνωση της Τράπεζας αναφέρει ότι ζητήθηκε στήριξη €500 εκ. μέσω ειδικών αξιογράφων, αντί με συμμετοχή του κράτους στο μετοχικό της κεφάλαιο.

Η ΕΑΤ έδωσε στις τράπεζες προθεσμία μέχρι το τέλος Ιουνίου για να αυξήσουν το core tier 1 στο 9%.

Με βάση τους υπολογισμούς της ΕΑΤ η Τράπεζα προέβηκε σε μια σειρά ενεργειών για κάλυψη των κεφαλαιακών της αναγκών ύψους €1.560 εκατ.

Τελικά κατάφερε να καλύψει τα δύο τρίτα αυτών των αναγκών και η ΚΤ δεν ήταν σε θέση να της παραχωρήσει παράταση.

Είναι η δεύτερη μεγάλη κυπριακή τράπεζα που ζητά κρατικής στήριξη μετά τη Λαϊκή Τράπεζα, που χρειάζεται τουλάχιστον €1,8 δις και αναμένεται να κρατικοποιηθεί.

Οι πλήρεις κεφαλαιακές ανάγκες της Τράπεζας θα προσδιοριστούν τους επόμενους μήνες μετά τα διαγνωστικά tests της BlackRock στην Ελλάδα, και ανάλογους ελέγχους του IMF στην Κύπρο.

Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Πανίκος Δημητριάδης δήλωσε σήμερα στη StockWatch ότι είναι πιθανό οι διαγνωστικοί έλεγχοι στην Κύπρο να ζητηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος που θα μπει η χώρα.

Σε συνέντευξη του ανέφερε ότι δεν γνωρίζει την πραγματική εικόνα των τραπεζών και σημείωσε ότι η εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος είναι πιο σημαντική από το ιδιοκτησιακό καθεστώς – αν δηλαδή οι τράπεζες θα παραμείνουν ιδιωτικές ή όχι.

Ανακοίνωση της Τράπεζας αναφέρει ότι συνεχίζει τις προσπάθειες για περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων και άλλων μέτρων.

Η προσπάθεια για πώληση ή και σύναψη στρατηγικών συνεργασιών στον τομέα των θυγατρικών ασφαλιστικών εταιριών δεν έχει καταλήξει και θα συνεχιστεί ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή συμφωνία προς όφελος του Συγκροτήματος και των μετόχων του.

Όπως έγινε γνωστό στη συνέλευση της Τράπεζας, οι όροι πώλησης δεν ήταν προς το συμφέρον των μετόχων και η διοίκηση αποφάσισε να μην προχωρήσει στην πώληση αυτών των στοιχείων ενεργητικού.

Η διοίκηση της Τράπεζας είχε αναφέρει στη συνέλευση πριν λίγες μόλις μέρες ότι οι κεφαλαιακές ανάγκες ήταν μεταξύ €200-300 εκ.

Κατά το τρίμηνο που λήγει στις 30 Ιουνίου 2012, αναφέρει η σημερινή ανακοίνωση, το Συγκρότημα προτίθεται να προχωρήσει σε σημαντικά αυξημένες προβλέψεις για το δανειακό του χαρτοφυλάκιο, κυρίως στην Ελλάδα και στην Κύπρο, λόγω του συνεχιζόμενου δυσμενούς οικονομικού κλίματος στις χώρες αυτές.

Το Συγκρότημα προτίθεται επίσης να περιλάβει στα αποτελέσματά του ζημιές περαιτέρω απομείωσης των νέων Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με πρόσφατη θέση των κύριων διεθνών ελεγκτικών οίκων.

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω εξελίξεων το Συγκρότημα αναμένει ότι δεν θα καλύψει πλήρως το κεφαλαιακό έλλειμμα όπως έχει καθοριστεί από την ΕΑΤ μέχρι 30 Ιουνίου 2012.

Ανεξάρτητα από αυτό, σημειώνεται στην ανακοίνωση ότι η κεφαλαιακή βάση του Συγκροτήματος παραμένει υγιής και σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις τα βασικά ίδια κεφάλαια στις 30 Ιουνίου 2012 αναμένεται να είναι της τάξης των €2 δις και ο δείκτης βασικών ίδιων κεφαλαίων (tier 1) στο 8% περίπου.

Η Τράπεζα Κύπρου ζήτησε παράταση χρόνου από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για ολοκλήρωση των προσπαθειών για ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και κάλυψη των κεφαλαιακών της αναγκών. Το αίτημα αυτό δεν κατέστη δυνατό να της παραχωρηθεί.

Ενόψει των πιο πάνω, το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου έχει κατ’ αρχήν ενημερώσει την Κεντρική Τράπεζα και το Υπουργείο Οικονομικών ότι θα αποταθεί στο κράτος για προσωρινής μορφής κεφαλαιακή στήριξη της τάξης των €500 εκατ.

Λόγω του σχετικά χαμηλού ποσού στήριξης, επιδίωξη της Τράπεζας είναι όπως η στήριξη παραχωρηθεί μέσω αξιών μη μετοχικού χαρακτήρα (ειδικών αξιογράφων), όπως έγινε με τράπεζες σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έτυχαν στήριξης μέσω τέτοιου τύπου αξιών.

Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, η Τράπεζα Κύπρου παραμένει υγιής με σημαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία και σημαντικά βασικά ίδια κεφάλαια, αναφέρει η ανακοίνωση της Τράπεζας.
 

Πηγή: stockwatch