Δύο νέα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εξέλεξε η χθεσινή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Space Hellas και συγκεκριμένα τους: Γιάννη Μερτζάνη του Αναστασίου και Γιάννη Δουλαβέρη του Αλεξάνδρου, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Η 26η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας συνήλθε την 26 Ιουνίου 2012 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 312, Αγία Παρασκευή. Στη συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 88,40% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.


Κατά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση απεφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, δηλαδή με ποσοστό 88,40%, επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.


ΘΕΜΑ 1ο:

Στο πρώτο  (1ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παρέστησαν και ψήφισαν Μέτοχοι, εκπροσωπούντες 5.707.942 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών. Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, μετά από νόμιμη ψηφοφορία, ενέκρινε με ψήφους πέντε εκατομμύρια επτακόσιες επτά χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα δύο (5.707.942), δηλ. παμψηφεί, τον υποβληθέντα Ισολογισμό χρήσεως 2011, την ετήσια οικονομική έκθεση και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2011 με συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες (στοιχεία ισολογισμού, στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης, στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης χρήσης, πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες) εταιρείας και ομίλου, χρήσεως από 1/1/2011 – 31/12/2011, όπως αυτά συνετάγησαν από την Διευθύντρια του Λογιστηρίου κ. Α. Παπαρίζου, υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Γενικό Διευθυντή, τον Οικονομικό Διευθυντή και την Διευθύντρια του Λογιστηρίου, την έκθεση διαχείρισης, την πρόσθετη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων και την έκθεση των ελεγκτών της εταιρείας.


ΘΕΜΑ 2ο:

Στο δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παρέστησαν και ψήφισαν Μέτοχοι, εκπροσωπούντες 5.707.942 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών.  Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, μετά από νόμιμη ψηφοφορία, ενέκρινε με ψήφους πέντε εκατομμύρια επτακόσιες επτά χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα δύο (5.707.942), δηλ. παμψηφεί, τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρείας, χωρίς να επιφέρει καμία μεταβολή σε αυτήν.


ΘΕΜΑ 3ο:

Στο τρίτο (3ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παρέστησαν και ψήφισαν Μέτοχοι, εκπροσωπούντες 5.707.942 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών.  Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, με ειδική ψηφοφορία, με ονομαστική κλήση καθενός μετόχου, απάλλαξε παμψηφεί, δηλ με ψήφους πέντε εκατομμύρια επτακόσιες επτά χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα δύο (5.707.942), το Διοικητικό Συμβούλιο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον ορκωτό λογιστή – ελεγκτή, τον Οικονομικό Διευθυντή και τη Διευθύντρια Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης από τον ισολογισμό και την εν γένει διαχείριση της υπολόγου χρήσεως.


ΘΕΜΑ 4ο:

Στο τέταρτο (4ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παρέστησαν και ψήφισαν Μέτοχοι, εκπροσωπούντες 5.707.942 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών.  Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, μετά από νόμιμη ψηφοφορία, και με ψήφους πέντε εκατομμύρια επτακόσιες επτά χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα δύο (5.707.942), δηλαδή παμψηφεί, ενέκρινε τις ληφθείσες για το έτος 2011 αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίοι είναι ταυτόχρονα και υπάλληλοι της Εταιρείας με σχέση εξαρτημένης εργασίας και απεφάσισε όπως οι αποδοχές των μελών αυτών για το έτος 2012 οριστούν στο ποσόν των 233.000,00 €, που είναι μειωμένες κατά 10% σε σχέση με το 2011.


Όσον αφορά τις έκτακτες αμοιβές και παροχές των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών, η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, μετά από νόμιμη ψηφοφορία, και με ψήφους πέντε εκατομμύρια επτακόσιες επτά χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα δύο (5.707.942), δηλαδή παμψηφεί, ενέκρινε την καταβολή αμοιβής κατά συνεδρίαση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την περίοδο από 1-1-2012 έως 31-12-2012, ποσού 360,00 Ευρώ για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και ποσού 200,00 Ευρώ για τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.


ΘΕΜΑ 5ο:


Στο πέμπτο (5ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παρέστησαν και ψήφισαν Μέτοχοι, εκπροσωπούντες 5.707.942 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών.  Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ εξέλεξε, μετά από νόμιμη ψηφοφορία, με πέντε εκατομμύρια επτακόσιες επτά χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα δύο (5.707.942) ψήφους, δηλ. παμψηφεί: α) Τακτικό ορκωτό ελεγκτή για την χρήση 01-01-2012 μέχρι 31-12-2012 τον:  κ. Ανδρέα Πούρνο του Γεωργίου και της Καλλιόπης, πτυχιούχο του Πανεπιστημίου Μεσσίνας (Ιταλία) που γεννήθηκε στον Πύργο την 17/04/1970, κάτοικο Αθηνών οδός Εμμ. Ροΐδη αριθμός 35-37, με ΑΔΤ Σ 640571/16-3-1998 του Α.Τ. Παγκρατίου, Α.Φ.Μ 056640907 και Α.Μ. ΣΟΕΛ 35081 και β) Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή για την ίδια χρήση, 01-01-2012 μέχρι 31-12-2012, την: κ. Ναυσικά Κουτσούκου του Αθανασίου και της Νικολέττας, πτυχιούχο Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) που γεννήθηκε στην Αθήνα την 03/12/1979 κάτοικο Υμηττού Αττικής, οδός Ομήρου αριθμός 66 με Α.Δ.Τ. ΑΖ 046447/12-09-2007 του Α.Τ. Αιγάλεω, Α.Φ.Μ. 061169650 και Α.Μ. ΣΟΕΛ 37061, οι οποίοι ανήκουν στην Ελεγκτική Εταιρία PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε., και απεφάσισε να καταβληθεί σε αυτούς ως αμοιβή το ποσόν το οποίο θα καθορίσει το εποπτικό Συμβούλιο των Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.


Επίσης η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, μετά από νόμιμη ψηφοφορία, με πέντε εκατομμύρια επτακόσιες επτά χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα δύο (5.707.942) ψήφους, δηλ. παμψηφεί, αποφάσισε να αναθέσει στην ελεγκτική εταιρεία PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου χρήσης 2012 και τη χορήγηση του σχετικού φορολογικού πιστοποιητικού.


ΘΕΜΑ 6ο:


Στο έκτο (6ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παρέστησαν και ψήφισαν Μέτοχοι, εκπροσωπούντες 5.707.942 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών.  Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, μετά από νόμιμη ψηφοφορία, ενέκρινε, με ψήφους πέντε εκατομμύρια επτακόσιες επτά χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα δύο (5.707.942), δηλ. παμψηφεί, όλες τις συμβάσεις που έχει συνάψει η εταιρεία κατά τη χρήση 1/1-31/12/2011.


ΘΕΜΑ 7ο:


Στο έβδομο (7ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παρέστησαν και ψήφισαν Μέτοχοι, εκπροσωπούντες 5.707.942 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών.  Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, μετά από νόμιμη ψηφοφορία, με ψήφους πέντε εκατομμύρια επτακόσιες επτά χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα δύο (5.707.942), δηλ. παμψηφεί, αποφάσισε να παράσχει ειδική άδεια για την αγορά των μετοχών της εταιρείας «SPACE ΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.».


ΘΕΜΑ 8ο:


Στο όγδοο (8ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παρέστησαν και ψήφισαν Μέτοχοι, εκπροσωπούντες 5.707.942 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών.  Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, μετά από νόμιμη ψηφοφορία, με ψήφους πέντε εκατομμύρια επτακόσιες επτά χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα δύο (5.707.942), δηλ. παμψηφεί, ενέκρινε τη σύναψη σύμβασης εργασίας του εκτελεστικού Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κ. Σπύρου Μανωλόπουλου με την εταιρεία.


ΘΕΜΑ 9ο:


Στο ένατο (9ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παρέστησαν και ψήφισαν Μέτοχοι, εκπροσωπούντες 5.707.942 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών.  Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, μετά από νόμιμη ψηφοφορία, με ψήφους πέντε εκατομμύρια επτακόσιες επτά χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα δύο (5.707.942), δηλ. παμψηφεί, όρισε νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κ. Δημήτρη Χουχουλή. 

 


ΘΕΜΑ 10ο:


Στο δέκατο (10ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παρέστησαν και ψήφισαν Μέτοχοι, εκπροσωπούντες 5.707.942 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών.  Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, μετά από νόμιμη ψηφοφορία, με ψήφους πέντε εκατομμύρια επτακόσιες επτά χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα δύο (5.707.942), δηλ. παμψηφεί, εξέλεξε δύο νέα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και συγκεκριμένα τους: Γιάννη Μερτζάνη του Αναστασίου και Γιάννη Δουλαβέρη του Αλεξάνδρου.

 


Θέμα 11ο: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

Αφού εξαντλήθηκαν όλα τα παραπάνω θέματα δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις.