Στην έγκριση των αποζημιώσεων που δόθηκαν στα μέλη του ΔΣ και στην προέγκριση των αμοιβών τους μέχρι τις 30.6.2013, προέβη η εταιρεία Α/φοι Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. –Minerva, κατά την τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 26/06, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Ειδικότερα, κατά την Γενική Συνέλευση, υποβλήθηκαν κι εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2011 καθώς και οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2011, που είχαν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 


Ακόμη, απαλλάχθηκαν με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως της χρήσης 1/1 /2011 έως 31/12/2011 , τόσο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσο κι’ ο Ορκωτός Ελεγκτής. 


Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές κι’ οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση του 2011. 


Καθορίσθηκαν οι αμοιβές, μισθοί και παροχές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την περίοδο 1.7.2012 έως 30.6.2013. 


Τέλος, εγκρίθηκε, η ανάθεση του τακτικού ελέγχου της εταιρικής χρήσης 2012 στην Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών DELTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ με Α.Μ ΣΟΕΛ 153 μέλος της BDO INTERNATIONAL .


Το θέμα της έγκρισης του Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου δεν συζητήθηκε ,διότι δεν είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες αποστολής των βασικών όρων από τις συνεργαζόμενες τράπεζες.