Την εκλογή του κ. Μιχαήλ Παναγή, ως μη εκτελεστικού μέλους, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους κ. Θεοχάρη Φιλιππόπουλου επικύρωσε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Μαΐλλης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουνίου, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Ειδικότερα, το σύνολο των μετοχών που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ανέρχεται σε 116.477.397μετοχές επί συνόλου 322.925.288 μετοχών της εταιρείας, ήτοι ποσοστό 36,07 % με αριθμό παριστάμενων μετόχων 7.


Ακολούθως έγινε συζήτηση  των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, κατά την οποία ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Η Γενική Συνέλευση, με ομόφωνη απόφαση του εκπροσωπούμενου στην παρούσα συνεδρίαση ποσοστού 36,07% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι με. 116.477.397 ψήφους επτά (7) μετόχων υπέρ, ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες), ήτοι Ισολογισμό της 31.12.2011, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως 1/1-31/12/2011, Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης και Κατάσταση Ταμειακών Ροών και τις Σημειώσεις επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο με το ως άνω υπ΄ αριθμ. 676/28.03.2012 Πρακτικό του.

2. H Γενική Συνέλευση, με ομόφωνη απόφαση του εκπροσωπούμενου στην παρούσα συνεδρίαση ποσοστού 36,07% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι με 116.477.397ψήφους επτά (7) μετόχων υπέρ και μετά από ονομαστική κλήση καθενός από τους παριστάμενους και αντιπροσωπευομένους μετόχους, απήλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για το διαχειριστικό έτος 2011.

3. H Γενική Συνέλευση, με ομόφωνη απόφαση του εκπροσωπούμενου στην παρούσα συνεδρίαση ποσοστού 36,07% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, ήτοι με 116.477.397 ψήφους επτά (7) μετόχων υπέρ, εξέλεξε ως ελεγκτή για τη χρήση 2012 την Ελεγκτική Εταιρεία “ΠPAIΣΓOYΩTEPXAOYΣKOYΠEPΣ AEE (PRICEWATERHOUSE-COOPERS)”, με έδρα το Χαλάνδρι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας 268) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 30593/01ΑΤ/Β/94/91/99, Αρ.Μ.ΣΟΕΛ 113 και ΑΦΜ 094399907 Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων και καθόρισε το ύψος της αμοιβή αυτής, μέχρι το ποσό των ευρώ διακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων (215.000) ευρώ, τόσο για τον έλεγχο της Εταιρείας, όσο και για τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και ως αναπληρωτού ελεγκτή.

4. H Γενική Συνέλευση με ομόφωνη απόφαση του εκπροσωπούμενου στην παρούσα συνεδρίαση ποσοστού 36,07% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι με 116.477.397ψήφους επτά (7) μετόχων υπέρ, επικύρωσε την εκλογή του κ. Μιχαήλ Παναγή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ως μη εκτελεστικού μέλος αυτού, κατά τη Συνεδρίαση αυτού της 19ης Ιουλίου 2011, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους κ. Θεοχάρη Φιλιππόπουλου και ενέκρινε τον από της αυτής ως άνω ημερομηνίας ορισμό από το Διοικητικό Συμβούλιο του μη εκτελεστικού – ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Πέτρου Τζαννετάκη, ως  μέλους της  Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν 3693/2008, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κατά τα ανωτέρω κ. Θεοχάρη Φιλιππόπουλου.

5. H Γενική Συνέλευση, με ομόφωνη απόφαση του εκπροσωπούμενου στην παρούσα συνεδρίαση ποσοστού 36,07% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι με 116.477.397 ψήφους επτά (7) μετόχων υπέρ, ενέκρινε το συνολικό καταβληθέν ποσόν των πάσης φύσεως αποδοχών και απολαβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην των απασχολουμένων με ειδική σχέση έμμισθης εργασίας, για την χρήση 2011 ήτοι (α) συνολικό ποσό  ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000  €) ως ετήσια αμοιβή (έξοδα παραστάσεως) των  μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε αυτό, ήτοι ποσό ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000 €)  για κάθε μέλος και (β) την επιπλέον αποζημίωση των ανεξαρτήτων - μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχουν εκλεγεί ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (Ελεγκτικής Επιτροπής) σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008, για το χρόνο που ανάλωσαν στο έργο της εποπτείας, συνολικά και για τα τρία μέλη, ποσό ΕΥΡΩ σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων (46.700 €) ετησίως.

Περαιτέρω δε, η Γενική Συνέλευση, με την αυτήν ως άνω ομόφωνη απόφαση, απεφάσισε όπως, για τη χρήση 2012, οι πάσης φύσεως αποδοχές και απολαβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,  πλην των απασχολουμένων με ειδική σχέση έμμισθης εργασίας , καθορισθούν στα ίδια ποσά, όπως για τη χρήση 2011ήτοι:

(α) οριστεί ως ετήσια αμοιβή (έξοδα παραστάσεως) κάθε μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχει σε αυτό, το ποσό των ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000 €) ήτοι συνολικό ποσό ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων ( €150.000) και (β) η επιπλέον αποζημίωση των ανεξαρτήτων - μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν εκλεγεί ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (Ελεγκτικής Επιτροπής), σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 για το χρόνο που θα αναλώσουν στο έργο της εποπτείας να ανέλθει συνολικά και για τα τρία μέλη στο ποσό των ΕΥΡΩ σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων (46.700€) ετησίως.

6. Η Γενική Συνέλευση, με ομόφωνη απόφαση του εκπροσωπούμενου στην παρούσα συνεδρίαση ποσοστού 36,07% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι με 116.477.397 ψήφους επτά (7) μετόχων υπέρ, παρείχε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της εταιρείας, να μετέχουν στην διοίκηση ή στην διεύθυνση εταιρειών του ομίλου της εταιρείας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

7. Δεν υπήρξαν άλλα θέματα προς συζήτηση, έγκριση ή ανακοίνωση.