Στο 29,2893% από 25% ανήλθε το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας Πειραιώς επί της ΕΚΤΕΡ, ενώ το ποσοστό της ΝΙΚΙΑΣ κατήλθε του ποσοστού 20% των δικαιωμάτων ψήφου στην εταιρεία, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Ειδικότερα:

1) Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. υπερέβη το ποσοστό του 25% των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία. Ειδικότερα η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κατέχει 3.295.050 δικαιώματα ψήφου στην εταιρεία (ήτοι ποσοστό 29,2893% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου). 

 

2) Η ΝΙΚΙΑΣ Α.Ε. κατήλθε του ποσοστού 20% των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία. Ειδικότερα το ποσοστό της ΝΙΚΙΑΣ Α.Ε. από 21,7440% που αντιστοιχούσε σε 2.446.195 δικαιώματα ψήφου, κατήλθε σε ποσοστό 0,4684% που αντιστοιχεί σε 52.695 δικαιώματα ψήφου. 

 

Οι ως άνω μεταβολές ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου επήλθαν λόγω τροποποίησης των όρων συμβάσεων ενεχύρου επί μετοχών της εκδότριας (απόκτηση δικαιωμάτων ψήφου από την ενεχυρούχο δανείστρια ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.).