Την αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών του Δ.Σ. ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η ετήσια γενική συνέλευση της Q&R που πραγματοποιήθηκε στις 27/6, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Αναλυτικά: 

 

1) Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2011, ήτοι από 01-01-2011 έως 31-12-2011, μετά από ακρόαση των Ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 

 

(Έγκυρες ψήφοι 2.049.747 (29,98% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 2.049.747 κατά 0, αποχή 0. 

 

2) Απάλλαξε ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01-01-2011 έως 31-12-2011. (Έγκυρες ψήφοι 2.049.747 (29,98% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 2.049.747 κατά 0, αποχή 0. 

 

3) Εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή τον κ. Γρηγόρη Κούτρα του Ηλία με Α.Μ.ΣΟΕΛ 13601 και αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή τον Μπατσούλη Γεώργιο του Αναστασίου με Α.Μ.ΣΟΕΛ 14001 της ελεγκτικής εταιρείας ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ο.Ε.Λ. για την χρήση 01/01/2012 - 31/12/2012 και ενέκρινε την αμοιβή της ως άνω εταιρείας έως του ποσού 40.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2012. (Έγκυρες ψήφοι 2.049.747 (29,98% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 2.049.747 κατά 0, αποχή 0. 

 

4) Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την καταβολή αμοιβών ύψους τετρακοσίων ενενήντα χιλιάδων ΕΥΡΩ (490.000,00€) στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2012 - 31/12/2012 . (Έγκυρες ψήφοι 2.049.747 (29,98% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 2.049.747 κατά 0, αποχή 0. 

 

5) Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών κ.Λάμπρου Καρατάσιου (μη εκτελεστικό μέλος) και κ. κ.Θεόδωρου Γεώργα (ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος) με την κ.Ιωάννα Ιακωβάκη και τον κ.Αθανάσιο Παπαγγελόπουλο αντίστοιχα. (Έγκυρες ψήφοι 2.049.747 (29,98% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 2.049.747 κατά 0, αποχή 0. 

 

6) Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την αντικατάσταση του μέλους της ελεγκτικής επιτροπής κ.Λάμπρου Καρατάσιου και την αντικατάσταση του με την κ.Ιωάννα Ιακωβάκη. (Έγκυρες ψήφοι 2.049.747 (29,98% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 2.049.747 κατά 0, αποχή 0. 

 

7) Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί όποτε αυτό κρίνει απαραίτητο στην επέκταση των ήδη υπαρχουσών θυγατρικών εταιρειών ή στην αγορά, πώληση θυγατρικών εταιρειών ή και στην ίδρυση θυγατρικών εταιρειών ή υποκαταστημάτων συναφών με το αντικείμενο της εταιρείας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (Έγκυρες ψήφοι 2.049.747 (29,98% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 2.049.747 κατά 0, αποχή 0. 

 

8) Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τον φορολογικό έλεγχο της χρήσης 01.01.2011-31.12.2011 ο οποίος διεξάγεται από την εταιρία με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ο.Ε.Λ.» με τακτικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή κ. Κούτρα Γρηγόριο του Ηλία με Α.Μ.ΣΟΕΛ 13601 και αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή -λογιστή τον κ. Μπατσούλη Γεώργιο του Αναστασίου με Α.Μ.ΣΟΕΛ 14001. Η αμοιβή για τον φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2011 θα ανέλθει στα 20.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. (Έγκυρες ψήφοι 2.049.747 (29,98% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 2.049.747 κατά 0, αποχή 0.