Την από 31/1/2012 εκλογή του κου Σωτηρίου Λαύκα στη θέση του Αντιπροέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου, λόγω της αποχώρησης του κου Λεωνίδα Κολιούλη από τη θέση αυτή, την ίδια ημερομηνία, επικύρωσε η Γ.Σ. της Νίκας, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Η Γ.Σ. πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουνίου και παρέστησαν, αυτοπροσώπως και δι’ αντιπροσώπου, τέσσερις (4) μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 13.721.858 μετοχές.  Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε ομόφωνα (με 13.721.858 έγκυρες ψήφους) όλες τις ακόλουθες αποφάσεις:

 

1.  Ενέκρινε τις Εταιρικές και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, της εταιρικής χρήσης 2011 (1.1.2011-31.12.2011), με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, όπως αυτές καταρτίστηκαν και δημοσιεύτηκαν σύμφωνα με τον νόμο.  Επίσης αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση του 2011.

 

2.  Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2011.

3.  Εξέλεξε για τον έλεγχο των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση 2012 (1.1.2012-31.12.2012) την ανώνυμη ελεγκτική εταιρεία «PRICEWATERHOUSE COOPERS», η οποία και θα ορίσει τα φυσικά πρόσωπα που θα διενεργήσουν τον έλεγχο, με αμοιβή καθοριζόμενη βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας περί Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και των αποφάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

 

4.  Επικύρωσε την από 31/1/2012 εκλογή του κου Σωτηρίου Λαύκα στη θέση του Αντιπροέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου, λόγω της αποχώρησης του κου Λεωνίδα Κολιούλη από τη θέση αυτή, την ίδια ημερομηνία.

 

5.  Ενέκρινε τις αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2011 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

 

6.  Αποφάσισε την παροχή αδείας κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.