Την εκλογή νέων μελών του Δ.Σ σε αντικατάσταση παραιτηθέντων επικύρωσε η Γ.Σ. της Altec που πραγματοποιήθηκε στις 27/6, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.


Στη Γ.Σ. παρευρέθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 70,741% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής (152.268.503 μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 215.246.452 μετοχών), και συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά είχαν ανακοινωθεί με την από 2/6/2012 πρόσκληση του Δ.Σ. 

Η συνέλευση, αποφάσισε παμψηφεί επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Ενέκρινε τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/01/2011-31/12/2011, τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Η εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση 2011.

2. Απήλλαξε τα μέλη Δ.Σ. και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2011.

3. Eξέλεξε για την χρήση 2012 τα μέλη της ελεγκτικής εταιρίας με την επωνυμία «Πραϊςγουωτερχαους Κούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» με τακτικό ελεγκτή τον Σούρμπη Δημήτριο και τον Ψάλτη Μάριο του Θωμά ως αναπληρωματικό, και καθόρισε την αμοιβή τους.

4. Ενέκρινε την αμοιβή των μελών Δ.Σ. για την χρήση 2012.

5. Παρείχε την άδειά της και την έγκρισή της για την συνέχιση και την σύναψη συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ή εντολής μεταξύ της εταιρείας και των θυγατρικών της και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καθορίζοντας το ανώτατο όριο των αμοιβών τους, καθώς και για τη σύναψη σύμβασης μεταβίβασης μετοχών θυγατρικής εταιρείας.

6. Επικύρωσε την εκλογή νέων μελών του Δ.Σ σε αντικατάσταση παραιτηθέντων

7. Δεν αποφάσισε συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ενώ επιφυλάχθηκε να εξετάσει το θέμα αυτό σε μεταγενέστερο χρόνο.