Η Jumbo ανακοίνωσε, ότι το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει έμμεσα η εταιρεία «Fairfax Financial Holdings Limited» στην εταιρεία έχει ανέλθει του ορίου του 5% από την 22.6.2012, όπως γνωστοποιήθηκε προς την εταιρεία την 26.6.2012.

 

Σύμφωνα με την ανωτέρω γνωστοποίηση η εταιρεία «Fairfax Financial Holdings Limited» στις 22.6.2012 ήταν έμμεσα, μέσω πλήρως ελεγχόμενων θυγατρικών του, ο κάτοχος 7.020.000 μετοχών και δικαιώματα ψήφου της "JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ή ποσοστού 5.402% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. 


Καμία άλλη εταιρεία του ομίλου «Fairfax Financial Holdings Limited» κατέχει άμεσα ή έμμεσα, μετοχές και δικαιώματα ψήφου που υπερβαίνουν το όριο του 5% της Εταιρείας.