Το μεγάλο περιβαλλοντικό έργο αναβάθμισης και επέκτασης του βιολογικού καθαρισμού της Καλαμάτας, ύστερα από θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Πελοποννήσου, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ, με συνολικό προϋπολογισμό 5.245.950,00 ευρώ.

Το έργο αφορά στην αύξηση της δυναμικότητας του βιολογικού καθαρισμού στο επίπεδο των 120.000 κατοίκων, την αναβάθμιση των μονάδων που είναι λειτουργικά ανεπαρκείς, ώστε μετά από αυτή να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις επεξεργασίας της επόμενης 20ετίας και την εγκατάσταση νέου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.