Το νέο Δ.Σ. εξέλεξε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Spider που πραγματοποιήθηκε σήμερα 28/6 στα γραφεία της εταιρείας στη ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, Δήμου Ζίτσας, Νομού Ιωαννίνων, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν δέκα πέντε (15) μέτοχοι κάτοχοι συνολικά  18.471.234 κοινών ονομαστικών μετοχών εκπροσωπούντες ποσοστό 63,56% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου αυτής.
 

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση αυτή των μετόχων της ψήφισαν ομόφωνα  τα θέματα ημερήσιας διατάξεως 18.471.234 μετοχές επί συνόλου 29.060.950 μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ποσοστό 63,56%. και ως εκ τούτου η εταιρία είχε την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ειδικότερα:

1.- Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 1.1.2011 έως 31.12.2011 και οι  επ’ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

2.- Εγκρίθηκαν οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 1.1.2011 έως 31.12.2011 και οι επ’ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών .

3.- Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειριστικής περιόδου 1.1.2011 έως 31.12.2011.

4.- Εκλέχθηκαν οι από το νόμο προβλεπόμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές για την χρήση 1.1.2012 έως 31.12.2012, ελεγκτική εταιρία Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. με ορκωτό ελεγκτή-λογιστή την κα Παππά Ελένη του Χαραλάμπους και αναπληρωτή τον κο Καλλέ Νικόλαο του Χρήστου.

5.- Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αποδοχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα έξοδα ταξιδίων αυτών και υπαλλήλων της εταιρίας για τη μέχρι σήμερα χρονική περίοδο. Για τη περίοδο από 1η Ιουλίου 2012 μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα λαμβάνουν αμοιβές.

6.- Εκλέχθηκε Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία που αποτελούν οι:

1.- Κωνσταντίνος Ν. Πέτσιος, εκτελεστικό μέλος

2.- Νικόλαος Ε. Πέτσιος, εκτελεστικό μέλος

3.- Μιχαήλ Κ. Πέτσιος, μη εκτελεστικό μέλος

4.-Μιχαήλ Β. Λώλης, μη εκτελεστικό μέλος

και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη οι:

1.- Δημήτριος Β. Κοσμάς

2.- Σταμάτης Ι. Καββαδίας

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1.- Κωνσταντίνος Ν. Πέτσιος, Πρόεδρος του Δ.Σ και Δ/νων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

2.- Νικόλαος Ε. Πέτσιος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος

3.- Μιχαήλ Κ. Πέτσιος, μη εκτελεστικό μέλος

4.-Μιχαήλ Β. Λώλης, μη εκτελεστικό μέλος

και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη οι:

1.- Δημήτριος Β. Κοσμάς

2.- Σταμάτης Ι. Καββαδίας

7.- Ορίσθηκε η επιτροπή Ελέγχου που θα αποτελούν ο Σταμάτης Καββαδίας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μιχαήλ Β. Λώλης και Μιχαήλ Κ. Πέτσιος, Μη Εκτελεστικά Μέλη.