Μεταφορά της έδρας στο 1ο χλμ Διδυμοτείχου-Ορεστιάδας αποφάσισαν μεταξύ άλλων οι μέτοχοι της Εβροφάρμας, κατά την τακτική γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28/06/2012, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Στην τακτική γενική συνέλευση παρευρέθησαν μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 76.02% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (10.393.793 μετοχές σε σύνολο 13.673.200 μετοχών).

 

Η τακτική γενική συνέλευση αποφάσισε:

 

- εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σε Ενοποιημένη και Ατομική βάση της εταιρικής χρήσης από 1.1.2011 έως 31.12.2011, καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας της 26ης Μαρτίου 2012 και το από 30 Μαρτίου 2012 Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Άθωνος Στυλιανού.

 

- απαλλάχθηκαν τα διατελέσαντα κατά τη προηγούμενη εταιρική χρήση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

 

- εκλέχθηκε για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της τρέχουσας  χρήσης, η ελεγκτική εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών  RSM Στυλιανού ΑΕ, επίσης αποφασίσθηκε ο καθορισμός της αμοιβής των ορκωτών ελεγκτών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί ορκωτών Εκλεκτών Λογιστών και τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

 

- προεγκρίθηκαν οι αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρονική περίοδο από 01.07.2012 μέχρι και 30.06.2013.

 

- εγκρίθηκε η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών της εταιρείας στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

 

- αποφασίστηκε η μεταφορά της έδρας στο 1ο χλμ Διδυμοτείχου-Ορεστιάδας, στο εργοστάσιο της εταιρίας.

 

Σημειώνεται πως όλες οι ανωτέρω αποφάσεις υπ’ αριθ. 1 έως 6 ελήφθησαν παμψηφεί, ήτοι υπερψηφίστηκαν από το σύνολο των παριστάμενων μετόχων (10.393.793 μετοχές). Κατά τα λοιπά ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους για τα τρέχοντα θέματα της εταιρείας.