Τη μη διανομή μερίσματος και την αγορά ιδίων μετοχών ενέκρινε μεταξύ άλλων η Γ.Σ. της Κορρές που πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 28/6 στα γραφεία της εταιρείας στην Μεταμόρφωση Αττικής, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.
 
Διαπιστώθηκε η παρουσία αυτοπροσώπως ή δι’αντιπροσώπου μετόχων, που εκπροσωπούν 9.274.082 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 68,95% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι ικανή απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αναλυτικά οι αποφάσεις της Γ.Σ. ήταν εξής: 

1) Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές  Καταστάσεις της 12ης Εταιρικής Χρήσης (1η Ιανουαρίου 2011 – 31η Δεκεμβρίου 2011) της εταιρείας, μετά της ετήσιας έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών. 

2) Ενέκρινε την  πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την μη διανομή μερίσματος.

3) Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 12ης Εταιρικής Χρήσης (1η Ιανουαρίου 2011 – 31η Δεκεμβρίου 2011), σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό. 

4) Επικύρωσε σύμφωνα με το άρθρο 23α ΚΝ 2190/1920 τις συμβάσεις, αμοιβές, και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 12η Εταιρική Χρήση (1η Ιανουαρίου 2011 – 31η Δεκεμβρίου 2011), προενέκρινε τις αντίστοιχες   για την 13η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2012 – 31η Δεκεμβρίου 2012), και χορήγησε αδεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη της εταιρείας προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις. 

5) Εξέλεξε ένα (1) τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) για την 13η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2012– 31η Δεκεμβρίου 2012) και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής τους. 

6) Επικύρωσε το  διορισμό εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

7) Εξέλεξε νέο  Διοικητικό Συμβουλίου της εταιρείας. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα απαρτίζεται από τους κ.κ. Γεώργιο Κορρέ, Δημήτρη Βιδάκη, Χαράλαμπο Σταυρινουδάκη, Γεώργιο Τενεδιώτη, Πέτρο Κατσούλα, Χρήστο Γκλαβάνη, Νικόλαο Σοφοκλέους και Περικλή Μαζαράκη. Οι κ.κ. Νικόλαος Σοφοκλέους και Περικλής Μαζαράκης θα αποτελούν ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

8) Όρισε μέλη  Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Commitee) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37 του ν.3693/2008 και 7 του ν. 3016/2002, τους κ.κ. Πέτρο Κατσούλα, Νικόλαο Σοφοκλέους και Χρήστο Γκλαβάνη.

9) Ενέκρινε την απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

1. Ανώτατος αριθμός μετοχών που θα αποκτήσει η Εταιρεία: έως το 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ήτοι μέχρι 1.345.000 κοινές ονομαστικές μετοχές.
2. Διάρκεια έγκρισης απόκτησης ιδίων μετοχών από την Εταιρεία: 24 μήνες.
3.Κατώτατο όριο αξίας απόκτησης μετοχών: 1€.
4. Ανώτατο όριο αξίας απόκτησης μετοχών: 20€.