Τη μη διανομή μερίσματος ενέκρινε μεταξύ άλλων η Γ.Σ. της Sato που πραγματοποιήθηκε σήμερα 28/6 στα γραφεία της που βρίσκονται στην Ελευσίνα Αττικής, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.


Η Τακτική Γενική Συνέλευση, στην οποία παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν επτά (7) μέτοχοι, κάτοχοι συνολικά 16.722.538 κοινών ονομαστικών μετοχών και ψήφων επί συνόλου 28.056.518, ήτοι ποσοστό απαρτίας 59,60 % αποφάσισε ως εξής:
 

1. Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (16.722.538 έγκυρες ψήφοι υπέρ) την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2011 (01.01.2011 έως 31.12.2011), μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης, καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένης και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης) και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την περίοδο 01.01.2011 - 31.12.2011. Επίσης, εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος.

 

2. Επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα (16.722.538 έγκυρες ψήφοι υπέρ) την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της χρήσης που έληξε την 31.12.2011 και την έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

 

3. Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα (16.722.538 έγκυρες ψήφοι υπέρ) ο έλεγχος της χρήσης 2012 (01.01.2012 έως 31.12.20112 και η έκδοση του ετήσιου πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης του ν. 2238/1994 να ανατεθεί στην ελεγκτική εταιρεία «ΝΕΧΙΑ EUROSTATUS A.E.» και ενέκρινε την αμοιβή της.

 

4. Επί του τέταρτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (16.722.538 έγκυρες ψήφοι υπέρ) τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν κατά την χρήση 2011 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και προενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που θα τους καταβληθούν κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση.

 

5. Επί του πέμπτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (16.722.538 έγκυρες ψήφοι υπέρ) τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρείας στα διοικητικά συμβούλια ή στη διοίκηση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

 

6. Επί του έκτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (16.722.538 έγκυρες ψήφοι υπέρ) τις υπογραφείσες συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και προσώπων του άρθρου 23 α παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

 

7. Επί του εβδόμου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση λαμβάνοντας υπ΄ όψη το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης που εκτελεί η Εταιρεία για τη μείωση του κόστους λειτουργίας της, τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων της και τη δραστηριοποίησή της σε προσοδοφόρες αγορές καθώς και τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις των όρων των δανειακών της συμβάσεων και την περαιτέρω χρηματοδότηση της Εταιρείας, ανέβαλε τη λήψη απόφασης επί του συγκεκριμένου θέματος με την επιφύλαξη να συγκληθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει σχετικά.

 

Τέλος, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Γεώργιος Θεοδωρίδης ενημέρωσε το σώμα για την πορεία της Εταιρείας και τις εξελίξεις στο χώρο.